Lataa pdf

Ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitäminen, sosiaali- ja terveysalan osatutkinto 15 osp oppisopimuksella ajalla 15.8.-15.12.2022 tai 24.10.2022-24.02.2023

Hakuaika: 21.3.2022 – 31.7.2022

Koulutuksen kuvaus

Koulutus koostuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitäminen tutkinnon osasta.
Koulutuksen ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
– määritellä toimintakyvyn käsitteen
– osaa havainnoida, tarkkailla ja arvioida ikäihmisen toimintakykyä yhteistyössä ikäihmisen ja moniammatillisen työryhmän kanssa
– laatia, toteuttaa ja arvioida ikäihmisen hoito-, palvelu- ja kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää
– soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella
– tukea ja edistää ikäihmisen terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen
– avustaa, tukea ja ohjata ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa hyödyntäen erilaisia menetelmiä
– tukea ikäihmistä sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen
– ohjata ja tukea ikäihmistä erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä
– järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa
– suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ikäihmisten ohjaustilanteita
– huolehtia omasta ja työyhteisön työhyvinvoinnista sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa

Koulutuksen sisältö

Koulutussisällöt
1. Ikäihmisen toimintakyky
2. Suunnitelmallinen toiminta toimintakyvyn ylläpitämisessä
3. Toimintakyvyn ylläpitäminen ikääntymisen mukaan tuomissa sairauksissa
4. Turvallinen ja esteetön asuminen
5. Työturvallisuus sekä työkyky ja – hyvinvointi

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät lähihoitajat ja hoiva-avustajakoulutuksen saaneet hoiva-avustajat.

Muuta huomioitavaa

Koulutuksen kesto on 6- 8 kuukautta- riippuen koulutuksen aloitusajasta.

Teoriakoulutus toteutetaan sekä lähi- että verkko-opetuksena (opetusta 20 lähipäivän verran eli 140h yhteensä; osa koko päiviä, osa verkkoiltapäiviä). Lähiopetuksen lisäksi perehtymistä erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin ja harjoitustöiden tekemistä omalla työpaikalla.
Työelämässä tapahtuva oppiminen joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.
Näyttö ja tutkinnon osatodistus.

Hae koulutukseen