Lataa pdf

Lukio, 150 opintopistettä

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023

Ikaalisten lukio on osa SASKY koulutuskuntayhtymää ja se sijaitsee Saskyn IDEA-kampuksella uusissa tiloissa. Samalla kampuksella sijaitsevat Ikaalisten kauppaoppilaitos ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, joiden kanssa lukiomme tekee yhteistyötä.

Ikaalisten lukiossa henkilökohtainen opetus ja tehokas ohjaus ovat lukiomme etuja. Ikaalisten lukiossa voi opiskella arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin valmentavia opintoja. Opinnoissa yhdistyvät teknologia, taide ja ilmaisutekniikka. Arkkitehtuurilinjalla opiskellaan arkkitehtimatematiikkaa, maantiedettä, kuvataidetta, pienoismallirakennusta, 3D mallinnusta ja -tulostusta sekä arkkitehtuuriopintoja. IDEA-kampuksen yrittäjyysopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen ja kaupallisen alan opintoihin toisella asteella ja korkeakoulutasolla. Myös e-urheilun liittäminen osaksi lukio-opintoja on mahdollista. Ikaalisten lukion teknisen käsityön opinnot antavat mahdollisuuden harjoittaa kädentaitoja myös lukiossa.

Kansainvälisyys on vahvasti osa lukiomme toimintaa. Ruotsin opiskelu on lukiossamme suosittua ja ylioppilaskirjoituksiin osallistumista tuetaan järjestämällä kesällä ruotsin kielen abikurssi. Lukiolla on yhteistyökouluja eripuolilla Eurooppaa ja eri oppiaineissa järjestetään opintomatkoja ulkomaille.

Ikaalisten lukiossa saa laadukasta opetusta taito- ja taideaineissa. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua musikaali- ja urheiluakatemiatoimintaan.

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Ikaalisten lukiolla on ystävyyskouluja Saksassa, Itävallassa, Italiassa, Liettuassa ja Venäjällä. Lukion kansainvälisyyteen liittyvillä opintojaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus osallistua ulkomaille suuntautuville opintomatkoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ikaalisten lukio kuuluu Sasky koulutuskuntayhtymään ja se sijaitsee Ikaalisissa IDEA-kampuksella. Lukio tekee yhteistyötä Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen ja Ikaalisten kauppaoppilaitoksen kanssa.

Ikaalisten lukio tekee yhteistyötä Tampereen avoimen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston kanssa. Opiskelijana voi suorittaa opintoja näissä oppilaitoksissa. Yrittäjyysopinnoissa Ikaalisten lukio tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston Proakatemian ja paikallisten yrittäjien kanssa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ikaalisten lukiossa voi opiskella arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin valmentavissa opinnoissa ja tutustua yrittäjyyteen IDEA-kampuksen yrittäjyysopinnoissa. Teknisen käsityön opintojaksot antavat mahdollisuuden harjoittaa kädentaitoja lukion puolella. Lisäksi opiskelija voi osallistua urheiluakatemian toimintaan tai liittää e-urheilun osaksi opintojasi. Opintojesi aikana voit osallistua myös musikaalin tekemiseen.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen.

Lukioaikana opiskelija kartuttaa ihmistä, kulttuureja, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa olennaista tietoa, osaamista ja toimijuutta. Lukio-opetus valmistaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia elämänhallintaan ja työelämään.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen kasvamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Koulutukseen hakeutuminen