Lataa pdf

Maatalousalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä
Osaamisala: Maatilatalouden osaamisala

Tavoitteet

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä toimia rakennuttajana. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Turkistalouden osaamisalan suorittanut turkistarhaaja osaa toimia itsenäisenä turkistuottajana, eläinhoitajana ja lomittajana toisen palveluksessa, työntekijänä rehusekoittamoissa ja nahkontakeskuksissa sekä nahkalajittelijana huutokauppayhtiöissä. Turkistuottaja osaa huomioida yleiset edellytykset, joiden mukaan kasvatusta voidaan harjoittaa ja hänen on toimittava turkistuotantoa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Hän osaa toimia turkisten kasvatukseen liittyvien eettisten- ja hyvinvointinäkökohtien mukaisesti ja tuntee turkisalan sertifiointikriteerit. Tutkinnon suorittanut hoitaa ja käsittelee turkiseläimiä lajinmukaisesti. Hän tuntee jalostustyön perusteet ja noudattaa eettisen jalostustyön periaatteita, ja osaa käyttää tietotekniikkaa jalostustyön apuna. Tutkinnon suorittaja on selvillä erilaisista tuotantotilaratkaisuista ja hallitsee alan tärkeimmät koneet ja laitteet.

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa järjestää työnsä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää tietotekniikkaa tuotannon suunnitteluun ja seurantaan. Valintojensa mukaan hän toimii maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, bioenergia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana tuotannon laatuketjua ja yhteistyössä muiden kanssa sekä osaa käyttää tietotekniikkaa kannattavan tuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta ja toimia kustannustietoisesti, mutta samalla myös eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Tutkinnon suorittanut työskentelee maanviljelijänä, eläintenhoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomituspalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittaneella eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä voi toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, bioenergia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Turkistalouden osaamisalaan erikoistunut turkistarhaaja voi toimia itsenäisenä turkistuottajana, maanviljelijänä, maaseutuyrittäjänä, eläinhoitajana ja lomittajana toisen palveluksessa, työntekijänä rehusekoittamoissa ja nahkontakeskuksissa sekä nahkalajittelijana huutokauppayhtiöissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjän on suoritettava osa maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen. Eläintenhoidon osaamisalan eläintenhoitajan on suoritettava osa eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Turkistalouden osaamisalan turkistarhaajan on suoritettava osa turkiseläinten kasvattaminen.

Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista.

Kansainvälistyminen

Kaikissa Kokemäen toimipisteen perustutkinnoissa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Yhteistyöoppilaitoksia ja yhteistyöyrityksiä on useassa EU-maassa.

Ulkomaanjakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvista opinnoista ulkomailla. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 5-10 viikkoa riippuen tutkinnon osasta. Oppilaitos tukee ulkomaanjaksoa rahallisesti.

Sisältö

KOULUTUS TOTEUTETAAN KOKEMÄEN TOIMIPISTEESSÄ Kauvatsantie 189 Kokemäki

Keskeinen oppisisältö:

  • maaseutuyrittämisen mahdollisuudet
  • peltokasvien tuottaminen
  • maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus
  • maatilan metsätalous
  • maatilarakentamisen perusosaaminen
  • työkyvyn ylläpito
  • ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat.

 Muuta tärkeää:

  • maatilan kesäjakso
  • koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi. 
  • vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista opiskellaan työpaikoilla. Yhteistyöyrityksiä on eri puolella Suomea painottuen 150 km säteelle oppilaitoksesta. Lisäksi jakso voidaan suorittaa ulkomailla.  Jaksojen ajankohdista on neuvoteltu yritysten edustajien kanssa, jotta oppimiselle on parhaat mahdolliset ajankohdat. Työelämäjaksolla toteutetaan suurin osa näytöistä. Arvioinnin tekevät työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sekä opiskelija itsearvioi suorituksensa.

Lisätietoja antaa

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäen toimipisteen toimisto,
Sähköposti: luonnonvara@sasky.fi,
Puhelin: 03 5212 3009,

Hae koulutukseen