Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Osaamisala: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä. Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Jalkojenhoidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä. Suun hoidon osaamisalassa hän osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Perustason ensihoidon osaamisalassa hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Valinnaiset tutkinnon osat tuottavat osaamista lähihoitajalle tai perustason ensihoitajalle profiloitumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintasektoreille, kuten hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen toimintakyvyn ylläpidossa, saattohoitoon, näytteenottoon, kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön eri asiakasryhmille, immobilisaatiohoitotyöhön, perioperatiiviseen hoitotyöhön, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimimiseen, saattohoitoon, toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen, lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen sekä suun ja jalkojen hoitoon.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä, mm. jalkojenhoitotyössä. Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, esim. sairaanhoitaja AMK, ensihoitaja AMK, sosionomi AMK, estenomi AMK, hammasteknikko AMK, fysioterapeutti AMK. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi terveystieteiden, lääketieteen, farmasian, yhteiskuntatieteiden tai kasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan pakollinen osa on asiakaspalvelu ja tietohallinta. Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on ensihoitopalvelussa toimiminen ja lisäksi valinnainen joko päivystyspolikliininen hoitotyö tai perioperatiivinen hoitotyö. Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen osa on kuntoutus. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen osa on lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen osa on mielenterveys- ja päihdetyö. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen osa on sairaanhoito ja huolenpito. Suun terveydenhoidon osaamisalalla pakollinen osa on suun terveydenhoito. Vammaistyön osaamisalan pakollinen osa on vammaistyö. Vanhustyön osaamisalan pakollinen osa on vanhustyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia.

Koulutusohjelman valinta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa osaamisala valitaan toisen lukuvuoden lopussa ja opiskelijat erikoistuvat viimeisenä lukuvuonna valittuun ohjelmaan. Osaamisalan aloittaminen edellyttää, että pakolliset tutkinnon osat on suoritettu.

Opiskelijat valitaan osaamisalaan hakemuksen perusteella. Osaamisala toteutetaan, jos siihen on riittävästi opiskelijoita. Oppilaitos ohjaa ja neuvoo osaamisalan valinnassa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen työssäoppiminen on mahdollista ulkomailla ensimmäisellä osaamisalan työssäoppimisjaksolla oppilaitoksen omissa yhteistyökohteissa.

Sisältö

Näitä ammattiaineita opiskelet sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa:

• sisätautikirurginen hoitotyö

• neurologinen hoitotyö

• muistisairaiden hoito ja kuntoutus

• mielenterveys- ja kriisityö

• saattohoito

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Ammattiin oppiminen tapahtuu oppilaitoksella lähiopetuksena toteutettavien luentojen, opetuskeskustelun, opintokäyntien ja erilaisten harjoitusten avulla sekä pitkillä työelämässä tapahtuvilla  työssäoppimisjaksoilla.

Ammatissa tarvittavia taitoja ovat hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kyky ottaa taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten tarpeet huomioon sekä hyvät yhteistyövalmiudet ja kyky toimia yksin ja ryhmässä.  Työ edellyttää lisäksi vastuullisuutta, alan työturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistämistä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työssäoppimiset ja ammattiosaamisen näytöt tapahtuvat alan työpaikossa. Työssäoppimispaikat etsitään koulun toimesta.

Lisätietoja antaa

Tarja Lylynperä, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: tarja.lylynpera@sasky.fi,
Puhelin: 0503730807,

Hae koulutukseen