Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, palvelumuotoilija

Koulutusaika: 22.9.2020 – 21.12.2021
Hakuaika: 26.5.2020 – 31.8.2020

Koulutuksen kuvaus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Osallistujat saavat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja he pääsevät kokeilemaan palvelumuotoilun prosessin eri vaiheisiin parhaiten sopivia menetelmiä tuotteen tai palvelun kehittämiseksi suunnittelusta toteutukseen saakka.

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Valmennus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintovalmennuksen oppimisprosessi on rakennettu palvelumuotoiluprosessin pohjalle. Oppimisprosessin aikana sisäistät palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintamallin sekä tuet organisaation toiminnan kehittymistä entistä osallistavammaksi ja yhteisöohjautuvammaksi. Valmennus antaa sinulle käytännön kokemusta hyödyntää jatkossa palvelumuotoilua esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:
• Proaktiivinen kehittäminen 90osp
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45osp
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45osp

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella Tampereella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omia tuotekehitystaitojaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Ammattitaitoa hankintaan omassa työssä sekä tutkintokoulutuksena, joka toteutetaan monimuotovalmennuksena, jossa on yhteensä 9 lähiopetuspäivää ja 3 verkkovalmennuskertaa (yhteensä 7 tuntia). Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja viestintäohjelma ZOOMia. Tutkintokoulutus toteutetaan osin yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n kehittäjäosaajien kanssa. Lähiopetuspäivät toteutetaan Tampereella. Pääkouluttajana toimii Anne-Maj Linna Restonomi, MBA, Liiketoiminnan kouluttaja, Palvelumuotoilija, strategiatyö/johtaminen.

Orientaatio ketterään kehittämiseen / Proaktiivinen kehittäminen 22.9.2020
Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
Uuden arvon luominen
Kehittämisen ekosysteemi, kokeilukulttuuri ja innovatiivinen organisaatio
Kehittämisen strategiset lähtökohdat ja skenaariotyöskentely
Oppimisprosessi digitaalisessa ympäristössä

Kehittämisidean kirkastaminen (4h), ZOOM-tapaaminen / Proaktiivinen kehittäminen 13.10.2020
Ideoiden pitchaus
Osallistava kehittäminen / Tuotteistaminen tuotekehitystyössä 17.11.2020
Uskallus ajatella toisin
Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
Fasilitointi

Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen / Proaktiivinen kehittäminen 15.12.2020
Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
Visualisointi suunnittelu- että kommunikaatiovälineenä
Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

Asiakaskeskeinen toiminta /Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 25.1.2021
Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
Asiakasprofilointi
Avainmittarit ja vaikuttavuus

Palveluiden sininen meri (1,5h), ZOOM-tapaaminen /Tuotteistaminen tuotekehitystyössä 9.2.2021
Uuden arvon tuottaminen

Palvelumuotoilun keskeiset elementit /Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 23.3.2021
Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
Service Blueprint
Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu

Ideointi, palvelujen prototypointi ja pilotointi /Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 5.5.2021
Ideointimenetelmät
Prototypointi ja testaus
Pilotointi

Palvelumuotoilu -case (1,5h), ZOOM-tapaaminen /Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 15.6.2021
Benchmarkingvierailu, toisilta oppiminen

Tuotteistaminen / Tuotteistaminen tuotekehitystyöprosessissa 24.8.2021
Tuotteistamisen hyödyt ja haasteet
Tuotteistamisen lähtökohtana asiakasymmärrys
Tuotteistuksen prosessi ja ulottuvuudet (sisäinen ja ulkoinen)
Palvelutuotteen lanseeraus ja kaupallistaminen /Tuotteistaminen tuotekehitystyössä 5.10.2021
Tuotteiden ja palvelujen paketointi
Palvelukonseptit
Hinnoittelu
Myynti ja markkinointi

PechaKucha -esitykset /Tuotteistaminen tuotekehitystyössä 21.12.2021
Kehittämisprojektien läpikäyminen
Oman osaamisen reflektointi ja vertaisoppiminen
Jatkuva parantaminen

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat palveluiden tai tuotteiden kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Koulutuksesta ja tutkinnoista Susanna Forsblom, 040 7438823
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi
Valmennuksen sisältöasiat Anne-Maj Linna, 050 325114 ja anne-maj.linna@luotain.net
Luotaimen sähköiset oppimisympäristöasiat Markus Pusa, 040 0419865 ja markus.pusa@luotain.net

Hae koulutukseen