Lataa pdf

Ylioppilastutkinto

Ylioppilas
Osaamisala: Lukion urheiluvalmennuslinja

Tavoitteet

Lukion suoritettuaan opiskelija

 • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
 • on oma-aloitteinen
 • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
 • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
 • osaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
 • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin.

Koulutuksen rakenne

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja filosofiaa
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa (nuorten oppimäärä tai alle 18-vuotiaana aikuislukiossa opintonsa aloittanut)
 • opinto-ohjausta

Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin, joissa suoritetaan viisi tai kuusi kurssia. Kurssi kestää keskimäärin 38 (nuoret) tai 28 (aikuiset) oppituntia. Opiskelija voi itse säädellä sekä opinto-ohjelmansa sisältöä, että sen läpiviemiseen tarvittavaa aikaa.

Nuorten oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia ja aikuisten oppimäärä 44 kurssia. Osa kursseista on pakollisia, osa syventäviä tai soveltavia.

Kansainvälistyminen

Yhteistyötä useiden eurooppalaisten koulujen kanssa

Lukiollamme on kaksi pitkäaikaista yhteistyökoulua Italiassa ja Saksassa. Uutena yhteistyökumppanina on virolainen Tarton maayliopisto.

Italiainen ystävyyskoulumme sijaitsee lähellä Roomaa idyllisessä vuoristokaupungissa Olevano Romanossa. Koulussa on kaksi opintolinjaa: matemaattis-luonnontieteellinen ja kielipainoitteinen linja. Italialaislukiosta koulujemme väliseen yhteistyöhön osallistuvat kielipainotteisen linjan opiskelijat. Opiskelijavaihtomatkoja järjestetään vuosittain vastavuoroisuusperiaattella.

Saksan Neustadt Dosse´ssa sijaitseva Prinz von Homburg Schule on ainoa saksalaiskoulu, jossa ratsastus on oppiaineena. Saksalaiskoulun kanssa opiskelijavaihtoviikkoja järjestetään joka toinen vuosi.

Sisältö

Ruoveden lukiossa on mahdollisuus opiskella lukio-opintojen ohella lajivalmennukseen ja elektroniseen urheiluun valmentavia kursseja. 

Esportsin eli elektronisen urheilun opetus on osa urheiluvalmennuslinjaa. Esports- linjan opinnot painottuvat fyysiseen, psyykkiseen ja taktiseen valmennukseen. Opinto-ohjelmaan kuuluu kilpapelaamista ja siihen liittyvää valmennusta, joista osa suoritetaan lukujärjestyksen ulkopuolella. Keskiössä on opiskelijoiden hyvinvointi ja terveys. Tiimityöskentelyyn, yrittäjyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin kiinnitetään opinnoissa erityistä huomiota. Pelaajien käytössä ovat sekä koulun koneet ja peliluokka että heidän omat koneensa kotona. Opiskelijat pitävät valmennus- / suorituspäiväkirjaa pelaamisesta ja fyysisen liikunnan suorituksistaan.

Urheilulinjalla on mahdollisuus oman/omien liikuntalajin/-lajien ja monipuolisten liikuntataitojen harjoitteluun. Tavoitteena on tukea opiskelijan oman urheilulajin/-lajien harjoittelua. Lajivalmennus eriytetään kunkin opiskelijan yksilöllisen kehitystason mukaisesti. Valmennus sisältää fysiikkaharjoituksia, nopeus- ja voimavalmennusta. Urheiluvalmennuksessa on mahdollista painottaa myös kunto- ja terveysliikuntaa.

Osa kursseista toteutetaan varsinaisen koulupäivän ulkopuolella aamuisin ennen lukujärjestyksen mukaisen koulupäivän alkamista ja iltapäivisin lukujärjestyksen mukaisen koulupäivän päätyttyä. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Oppilaitoksemme tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa yrittäjyysopintojen osalta.

Syksyllä 2018 on aloitettu yhteistyö Tarton maayliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lukiomme tärkein yhteistyökumppani on Ruoveden Ratsutalli, joka vastaa ratsastuksen opetuksesta sekä hevosten hyvinvointiin liittyvistä opinnoista.

Urheiluvalmennuksessa teemme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen RuoSkAn ja Ruoveden Pirkkojen kanssa.

Lisätietoja antaa

Simo Sinervo, apulaisrehtori,
Sähköposti: simo.sinervo@sasky.fi,
Puhelin: 044 7871 403,

Hae koulutukseen