Rahoittajan logot, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PYRY – pystyväksi ryhmässä

Aikataulu

1.1.2020 – 31.10.2022

Hankkeen kuvaus

Saskyn toimintaympäristöön sovellettuna hankkeen tavoitteet muotoutuvat seuraavasti:

 • Kartoittaa oppilaitoksista ja työpajoista vertaisohjaukseen soveltuvat kohderyhmät.
 • Vahvistaa lähialueiden työpajojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja pilotoida vertaisohjausta ammatilliseen koulutukseen takaisin ohjaavana polkuna.
 • Tukea nuoren minäpystyvyyttä, valmiuksia ja vahvuuksia vertaisohjauksen avulla.
 • Kehittää yhteistyötä, tiedotusta ja opastusta TE-palveluiden mahdollisuuksista
 • Luoda uusia yhteistyömalleja nuorten työllistymisen tukemiseen yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa ja tavoitella keskeyttämisen sijaan vaihtoehtoisia toimintamuotoja.
 • Lisätä ohjaajien tietoa ja osaamista vertaisohjaajana toimimisesta sekä hyvistä ohjauksen ja tuen menetelmistä (POINT-arviointimenetelmä) osana hankkeen toimintoja. Vahvistaa tätä kautta ohjauksen laatua.
 • Löytää tiedotustilaisuuksilla ja hankkeessa tarjottavilla koulutuksilla mahdollisia uusia potentiaalisia työelämäyhteistyökumppaneita, kohderyhmää työllistäviä yrityksiä sekä viedä tietoa työllistämisen erityispiirteistä

Toiminta

 • Kartoitetaan lähialueiden yrityksiä, jotka voivat osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja ovat potentiaalisia koulutuksiin / tiedotustilaisuuksiin osallistujia ja työelämäkumppaneita kohderyhmän opinto- ja urapolulla.
 • Rekrytoidaan kartoituksen perusteella toimenpiteisiin nuoria, jotka osallistuvat järjestettäviin vertaisohjauksen sekaryhmiin. Suunnitellaan näiden nuorten ja työpajassa työskentelevin henkilöiden vertaisryhmiin osallistuminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.
 • Osallistutaan vertaisryhmätoimintaan.
 • Pilotoidaan POINT-arviointimenetelmää ja ohjausta.
 • Suunnitellaan yhteistyö ja toimintatavat etsivän nuorisotyön kanssa. Kuvataan valitut mallit ja polut, joita voidaan tarjota nuorille vaihtoehtona keskeyttämiselle.
 • Järjestetään oppilaitoksiin nuorisotyön / ohjaajan paikallaolo määrättyinä ajankohtina, joissa saa tietoa sekä ohjausta liittyen vertaisvalmennukseen, työpaja- ja nuorisotyöhön.
 • Tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen työpaikkoihin, jotka voivat olla potentiaalisia työelämäkumppaneita opinto- ja urapolulla. Tiedotetaan yrityksiä sekä hankkeen koulutuksista ja että kohderyhmän työllistämisen haasteista ja mahdollisuuksista.
 • Osallistutaan hankkeessa tehtävään yhteiskehittämiseen hankesuunnitelman mukaisesti.

Tulokset

 • 80 % osallistujista kokee saaneensa käyttökelpoista tietoa työelämästä ja työllistymisen edellytyksistä.
 • Vertaisvalmennus toimii kohderyhmää ajatellen tärkeänä ryhmäyttämisen ja sosiaalistamisen keinona.
 • Reuna-alueiden yritykset ovat tietoisempia kohderyhmän työllistämisen mahdollisuuksista ja tarpeista. Hankkeen avulla on löytynyt uusia työelämäyhteyksiä ja potentiaalisia työllistäjiä.
 • Opettajien ohjausmenetelmien taidot vahvistuvat (POINT-arviointimenetelmä)
 • Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien käsitys omasta osaamisestaan ja minäpystyvyydestään vahvistuu.
 • Ohjausosaamisen taitojen kehittymisen kautta ohjaus on laadukkaampaa ja pystyy vastaamaan paremmin yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Työpajayhteistyötä hyödynnetään osana työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä.
 • Hankkeen jälkeen opinnollistetaan hankkeen pedagoginen malli osaksi ammatillisia opintoja. Toiminta jatkuu keskeyttämisen ehkäisyssä osana ammatillista koulutusta / työvoimakoulutuksena /työpajasta opintoihin ohjaavana polkuna.

Päätoteuttaja

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK

Yhteistyökumppanit

 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Silta-Valmennusyhdistys ry
 • Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
 • Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi

Lisätietoja

Tarja-Leena Uusitalo, tarja-leena.uusitalo(at)sasky.fi

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Voimassa 31.10.2028 saakka