Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Uudistus tuo sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita.

Keitä laajennus koskee?

Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen. Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia. Jos perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentumisen piiriin.

Oppivelvollisuuslaki kokoaa aihetta koskevat säännökset

Uuteen oppivelvollisuuslakiin (1214/2020) on koottu oppivelvollisuutta koskevat säännökset. Samalla perusopetuslakiin sisältyneet oppivelvollisuutta koskevat säännökset on kumottu. Oppivelvollisuuslaissa säädetään mm. seuraavista asioita:

  • Oppivelvollisuudesta, sen tavoitteista, alkamisesta ja päättymisestä
  • Oppivelvollisuuden suorittamisesta
  • Niistä koulutuksista, joissa oppivelvollisuuden suorittamista voi perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen jatkaa
  • Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisperusteista
  • Oppivelvollisen velvollisuudesta hakeutua perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuusta (huoltaja, koulutuksen järjestäjät)

Koulutuksen maksuttomuus

Oppivelvollisuuslaissa säädetään myös koulutuksen maksuttomuudesta. Lain mukaan oppivelvollisena aloitettu, oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu koulutus on opiskelijalle maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai siihen, kun hän on suorittanut ko. opinnot loppuun. Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit kuten lukiokirjat sekä ammatillisessa koulutuksessa työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Tämä on koulutuksen järjestäjälle säädetty uusi velvollisuus. Koulutuksen järjestäjien tulee noudattaa oppimateriaalien hankinnassa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.

Oikeutta maksuttomaan koulutukseen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Miten nuorille viestitään asiasta?

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii uudistuksesta nuorille ministeriön Instagram-tilillä (tilin tunnus on @okmfi). Tilapäivitysten kautta nuoret saavat tietoa uudistuksesta; mitä se tarkoittaa ja miksi se tehdään. Kanavalle tuotetaan myös aiheeseen liittyviä videoita ja myös nuorille tutut vaikuttajat kertovat kanavalla aiheesta. Opetusministeri Jussi Saramo pitää opetus- ja kulttuuriministeriön Insta-tilillä kyselytunteja nuorille ja vierailee myös kouluissa Teamsin välityksellä. Helmikuussa 2021 ministeriö lähettää nuorille ja heidän huoltajilleen kotiin postia uudistuksesta.

Kelan sivusto opiskelijoille

PowerPoint -esitys aiheesta

Lisää tietoa aiheesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille on koottu laajasti kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuuden laajentamisesta ja koulutuksen maksuttomuudesta.

Lisää tietoa löytyy myös seuraavista linkeistä:

Kuntaliiton yleiskirje 3/2021 (4.1.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut

Opetushallituksen verkkosivut

Oppivelvollisuuslaki

Kelan video: Videolla kerrotaan yleisellä tasolla uuden oppivelvollisuuslain maksuttoman koulutuksen opiskelijan koulumatkatuesta, opintotuesta ja yleisestä asumistuesta. Lisäksi videon lopussa kerrotaan, mistä löytyy lisätietoa.

Jos et edeltä mainituista linkeistä löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, voit jättää meille viestiä aiheesta sähköisellä lomakkeella. Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä, muistathan jättää lomakkeelle myös yhteystietosi.