Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta vaihtelee hakutavasta ja koulutusmuodosta riippuen.

Lisää tietoa opiskelijaksi hakemisesta.

Yhteishaku

Opiskelijavalinta tehdään ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti, erikseen peruskoulupohjaiseen ja lukiopohjaiseen koulutukseen. Valintaperusteet vaikuttavat siihen, miten pisteesi lasketaan.

Joillakin aloilla on terveydellisiä edellytyksiä, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tärkeää tietoa 2021 yhteishaussa hakeneille.

Jatkuva haku, perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto 

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä mahdollisten haastattelujen ja pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijaan ollaan yhteydessä viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Samalla sovitaan haastatteluaika sekä tarvittaessa kielikoe- ja soveltuvuuskoeajankohta. Valintapäätös tiedotetaan hakijoille heti opiskelijavalinnan jälkeen.

Jatkuvassa haussa hakevien opintojen aloitus suunnitellaan henkilökohtaisesti. Opintojen aloitusaikaan vaikuttaa hakijan oma toive ja elämäntilanne sekä aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot alkavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tekemisellä.

Haastattelut 

Haastattelutilanteessa hakijalta selvitetään: 

  • Aiempi koulutustausta ja työkokemus
  • Kiinnostuneisuus alaa kohtaa
  • Opiskeluvalmiudet- ja opiskeluedellytykset
  • Jatkosuunnitelmat

Kukin teema-alue pisteytetään asteikolla 0-3.  Haastattelupisteiden yhteenlaskettu määrä huomioidaan valintapäätöstä tehtäessä. Jokaisesta osa-alueesta tulee saada vähintään 1 piste. 

Poikkeus

Hakutavasta riippumatta taideteollisuusalan, musiikkialan, sirkusalan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt:n ja ensihoidon osaamisalan osalta valinta voidaan tehdä pelkästään pääsykokeen perusteella (asetus 699/2017,13 §)

Pääsy- tai soveltuvuuskoe

Koulutukseen voi olla myös pääsy- tai soveltuvuuskoe. Kokeisiin kutsutaan tällöin kaikki hakijat. Katso tarkemmin pääsy- ja soveltuvuuskokeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

SASKY koulutuskuntayhtymän tutkinnot joissa pääsy- tai soveltuvuuskoe:

  • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani  
  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja 
  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, tapahtumatoteuttaminen  
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja  
  • Lentokoneasentajan koulutus  

Ennakkotehtävät

Taideteollisuusalan perustutkintoon sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon hakevat tekevät myös ennakkotehtävän ennen pääsykokeita.

Opetuskielen riittävä hallinta osaamisen hankkimiseksi

Ammatillisten opintojen osaamisen hankkimisen sujumiseksi opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito.

Riittävän kielitaidon arvioimiseksi teemme hakijalle kielitasotestin. Kielikoe tehdään, mikäli hakijalla ei ole todistusta aiemmin suoritetusta kielikokeesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi, jos hakija on hakenut yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa koulutodistusten puuttumisen tai vertailuvaikeuksien vuoksi. Oppisopimuskoulutuksessa kielitaidon arviointi tehdään yhteistyössä Saskyn ja oppisopimustyönantajan kanssa. Kielikokeeseen kutsutaan kirjallisesti ja se tehdään Saskyn oppilaitoksessa. Hakijan kielitaso tulee olla vähintään B1.2. Mikäli hakija ei saavu kokeeseen, se on peruste koulutukseen valitsematta jättämiselle.

Lisää tietoa kielikokeesta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita osan kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista pistejärjestyksestä poiketen. Tätä kutsutaan harkintaan perustuvaksi valinnaksi. Katso tarkemmin kohdasta harkintaan perustuva valinta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Yhdistelmätutkinto

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, voit hakea suorittamaan lukio-opintoja samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa. Tässä asiassa sinua neuvovat Saskyn opinto-ohjaajat. Lue lisää kaksoistutkinnosta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA, antaa sinulle valmiuksia hakea ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suoritetusta VALMA-koulutuksesta saa 6 lisäpistettä, jos hakee yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.  Lisää tietoa koulutuksesta hakuaikoineen (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti määräaikaan mennessä. 

Yhteishaku

Palauta täytetty lomake siinä mainittuun postiosoitteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli et ole palauttanut lomaketta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi varasijalta valitulle hakijalle.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja sen tärkeistä päivämääristä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Palautathan lomakkeen joka tapauksessa, otat opiskelupaikan vastaan tai et. Voit myös tuoda lomakkeen suoraan sinulle valintakirjeen lähettäneen oppilaitoksen opintotoimistoon.

Jatkuva haku

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan valituille erikseen ja voit vastaanottaa opiskelupaikan sähköpostilla.  

Oppisopimuskoulutus

Ammatillisen tutkinnon (perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai yksittäiset tutkinnon osat) voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena kokonaan tai osittain (Minimiaika on 2 vkoa). Oppisopimusopiskelijalle tehdään opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välinen oppisopimus. Koulutusmuoto on mahdollinen myös perusopetuksen päättäville. Lue lisää oppisopimuksesta.

Oleskelulupa opintoja varten

Opiskelua varten tarvitaan oleskelulupa. Lue lisää Migrin sivuilta.

Lisää tietoa

Opiskelijaksi hakemista ja opiskelijavalinnasta voit kysyä lisää esim. Saskyn opinto-ohjaajilta tai opintotoimistoista.

Saskylaisten yhteystiedot löydät täältä.

Hae mukaan osaavaan joukkoomme!