Tietosuoja Saskyssa

SASKY koulutuskuntayhtymä käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden, työelämäkumppaneiden ja muiden asiakkaiden henkilötietoja.

Kerätyt henkilötiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilörekistereitä. Henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää:

  • rekisterin yhteyshenkilöt
  • mihin tietoja käytetään
  • mitä tietoja henkilörekistereihin tallennetaan
  • mistä lähteistä tietoja kerätään
  • mihin rekisterissä olevia tietoja luovutetaan
  • miten rekisterit on suojattu
  • rekisteröidyn henkilön oikeudet (lisätietoa oikeuksista tällä sivulla)

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja saada niistä kopiot itselleen. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti tietosuojavastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät alta. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella, jos pyyntö on monimutkainen tai henkilötietojen määrä on suuri. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.

Tieto voidaan korjata tai poistaa myös rekisteröidyn vaatimuksesta. Pyyntö tiedon korjaamiseen tai poistamiseen tehdään kirjallisesti tietosuojavastaavalle (yhteystiedot löytyvät alta). Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa tarkastetaan. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy. Syyn pitää olla riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet. Mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

Saskyn tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Ritva Lahtinen
puh. 040 181 9092
tietosuoja(at)sasky.fi

Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle (linkki avautuu uuteen välilehteen).
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

Tietosuojaselosteet

SASKY koulutuskuntayhtymässä tehtävän tutkimuksen lupahakemus