Siirry sisältöön

Strategia

Vastuullinen Sasky – osaamista tulevaisuuteen.

Saskyn strategiaa 2030 on valmisteltu yhteistyössä opiskelijoiden, työ- ja elinkeinoelämän, jäsenkuntien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategian vieminen arkityöhön jatkuu strategiakauden aikana. Sen toteutumista ohjataan toimintokohtaisilla ohjelmilla tai suunnitelmilla sekä toimenpiteillä ja talousarvioin tavoitteilla.

Toiminta-ajatus

Saskyn koulutus tukee opiskelijan elinikäistä osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä. Työelämälähtöinen ja laaja-alainen toimintamme edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteisöllistä hyvinvointia.

Visio – Osaavat luovat maailmoja yhdessä tehden.

Sasky on vastuullisesti johdettu yksi yhteinen yhteisö. Ymmärrämme mitä tarkoitetaan toimintamme
ekologisuudella. Toimimme laadukkaasti ja kestävästi.

Kuvio, jossa on kuvattu Saskyn strategian arvot sekä tavoitteet.

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Ammatillisuus

Vastuullisuus

Avoimuus


Tavoitteet

Toimimme ekologisesti kestävästi

Ekologisesti kestävä toiminta säilyttää luonnon monimuotoisuuden, sopeuttaa ihmisten taloudelliset ja aineelliset toiminnot maapallon luonnonvarojen riittävyyteen sekä luonnon sietokykyyn. Ekologisen kestävyyden edistämisen toimenpiteet perustuvat mitattuun ja tutkittuun
tietoon.

Saskyn strategia ohjaa vähentämään kasvihuonepäästöjä ja toiminnan kautta pyrimme kohti hiilineutraaliutta. Sitoudumme ekologisesti kestävän osaamispääoman kasvattamiseen.
Osaamisen kehittyessä tunnemme ja tunnistamme toimintojemme vaikutukset nyt ja tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden säilymisen tukemiseen. Hyödynnämme
toiminnassamme sellaisia teknologisia ja muita ratkaisuja, joilla olemme vahvasti mukana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Nämä ovat ekologisesti kestävän toiminnan tavoitteemme
 • Tunnemme toimintojemme vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle.
 • Vähennämme toimintaympäristöissä ja toimipisteissä energian kulutusta. Käytämme mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa energiaa.
 • Kiinnitämme huomiota veden kulutukseen ja kulutuksen tarpeellisuuteen.
 • Vähennämme merkittävästi valinnoillamme jätteiden syntyä ja käsittelemme ne kestävästi.
 • Huomioimme hankintojen ja investointien vastuullisuuden sekä tarvitsemiemme tuotteiden ja palveluiden elinkaaren.
 • (Oppilaitos)ruokailu/ruoka on terveellistä ja ruokatalous on vastuullista.
 • Liikkuminen on harkittua ja vähähiilistä.
Johdamme vastuullisesti ja sitoutuneesti

Saskyssa johtaminen määritellään toiminnaksi, jossa tehdään päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden elämään. Johtamisessa vastataan lupauksista, puheista, sovituista asioista ja teoista.

Vastuullisen johtamisen avulla luodaan yhteinen arvoihin perustuva toimintatapa, jonka mukaisesti kaikki saskylaiset toimivat eettisesti ja kestävästi. Johtaminen perustuu johdon ymmärrykseen vastuullisen päätöksenteon merkityksestä Saskyn maineelle, toiminnalle ja menestykselle. Vastuullisella johtamisella luodaan arvoa ja menestystä. Päätöksenteossa tarkastellaan päätösten vaikutuksia ympäristön, talouden sekä sosiaalisen vastuullisuuden kannalta huolehtien sidosryhmien edusta ja tulevaisuuden turvaamisesta. Menestys ja kannattavuus syntyvät laadukkaasta päätöksenteosta ja johtamisesta, joka huomioi ihmisten ja luonnon monimuotoisuuden.

Nämä ovat vastuullisen ja sitoutuneen johtamisen tavoitteemme
 • Toimimme korkean etiikan ja moraalin periaatteiden mukaisesti ja olemme sitoutuneet arvoihimme. Arvot näkyvät arjen toiminnassa.
 • Meillä on strategisiin tavoitteisiimme perustuvat linjaukset, jotka ohjaavat toimintaamme.
 • Olemme sitoutuneet ohjaamaan tiedolla toimintaamme.
Mahdollistamme yksilön jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittymisen

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisenavulla vastataan osaamistarpeiden muutoksiin, tuetaan mielekkäitä työuria, työllisyyttä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Sitoudumme jatkuvan oppimisen maakunnallisiin strategioihin rakentaen yhdessä jatkuvalla oppimisella tulevaisuuden työelämää. Tunnemme asiakkaamme ja huomisen työelämän osaamistarpeet ja madallamme kynnykset moninaiselle osaamisen kehittämiselle. Meidän kanssa ja meillä yksilöt saavat täsmäpalveluita oppimistaitojen ja osaamisidentiteetin vahvistamiseen. Pysymme ammatillisesti osaamisen aallonharjalla ja olemme haluttu kumppani kehittämisessä. Tarjoamme osuvia osaamisen kehittämisen strategisia ja operatiivisia palveluita sekä rakennamme tulevaisuutta jatkuvan oppimisen keinoin ja erilaisia urapolkuja pitkin.

Nämä ovat yksilön jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittymisen tavoitteemme
 • Kehitymme pedagogisessa johtajuudessa. Pedagogiset ratkaisut ovat selkeitä ja niitä kehitetään kohti erinomaisuutta.
 • Yhteistyömme kaikilla tasoilla ja kaikkiin suuntiin on tiivistä, säännöllistä, konkreettista, tavoitteellista ja koordinoitua. Teemme avointa ja kynnyksetöntä yhteistyötä sekä hyödynnämme verkostojamme.
 • Uudistamme ja kehitämme oppimisympäristöjä sekä pedagogista edelläkävijyyttä, joka mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman osaamisen kehittymisen.
 • Rakennamme rajoja ylittävää globaalia yhteistyötä.
Edistämme Saskyssa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia – yhdessä tehden

Sasky yhteisö on moninainen ja yksilöt huomioonottava. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemällä ja yhteisen äärellä olemisesta, tilasta, jossa jokainen yksilö kokee olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Työn ilo lisää hyvinvointia.

Meillä jokainen voi kehittää osaamistaan omista lähtökohdista käsin ja olla osa yhteisöä. Meillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa Saskyn asioihin. Perustoiminnot ja -asiat ovat kaikkien saavutettavissa. Yhteisönä huolehdimme turvallisuudesta ja toimintaympäristöjemme terveellisyydestä. Huolehdimme yhdessä sidosryhmien kanssa opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä edistämme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja moninaisuutta tunnistaen opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeet. Kehittämistoimenpiteet perustuvat palautteeseen ja tutkittuun tietoon.

Nämä ovat yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävät tavoitteemme
 • Huomioimme Sasky-yhteisössä sosiaalisen kanssakäymisen arvon ja yhteisöön kuulumisen tarpeen.
 • Vaadimme arvostavaa kohtaamista, vaalimme hyvinvointia ja yhteisöllisyyden toimintakulttuuria. Otamme vastaan ja annamme palautetta, opimme yhdessä.
 • Panostamme opiskelijan kohtaamiseen, hyvinvoinnin tukemiseen ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
 • Hyödynnämme vastuullisesti ja rohkeasti osaamista, mahdolliset rajat ylittäen.
Viestimme kestävästi ja vastuullisesti

Vastuullista viestintää –vastuullisuusviestintää

Vastuullisuusviestintä ymmärretään oleellisena osana Saskyn vastuullisuutta ja sen organisointia yhdessä sidosryhmien kanssa sekä ajallisesti moniulotteisena prosessina, joka merkityksellistää menneisyyttä mutta myös ohjaa tulevaa toimintaa.

Tiedotamme kuntayhtymän vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aktiivisesti sekä ulkoisessa, että sisäisessä viestinnässä. Vastuullisessa viestinnässä olemme avoimia ja näkyviä

Nämä edistävät kestävää ja vastuullista viestintää
 • Tuemme viestinnän keinoin Saskyn strategiaa sekä keräämme palautetta jatkuvasti toimintamme kehittämiseksi.
 • Tuemme henkilöstöä vastuullisessa viestinnässä tarjoamalla koulutuksia ja ohjeistuksia.
 • Viemme vastuullisen ja kestävän viestinnän osaksi viestinnän ja markkinoinnin ohjelmaa ja suunnitelmaa.
 • Rakennamme vastuulliselle ja kestävälle viestinnälle oman toimenpidesuunnitelman.