Siirry sisältöön

Erityinen tuki

Pöydällä tietokone ja kirjoitusvälineitä.

Erityinen tuki opiskelijalle

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa, suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Kenelle erityinen tuki on tarkoitettu?

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet.

Erityisen tuen tavoitteet

Oppimisen tukemisessa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä ja kokonaiskuntoutuksellista otetta. Kokonaiskuntoutuksellisella otteella tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista opintojen aikana.

Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija pystyy omaksumaan koulutuksen aikana sellaiset tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee ammatissa toimiakseen. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen. Opetusmenetelmillä ja työjärjestelyillä tuetaan opiskelijan kasvua ja itsensä kehittämistä.

Erityisen tuen opiskelijan opintojen etenemistä seurataan ja tuen tarve tarkistetaan säännöllisesti HOKS- asiakirjan päivityksen yhteydessä sekä tehdään tarvittavat muutokset. Erityisen tuen tarve voi ilmetä milloin tahansa opintojen aikana.

Erityinen tuki käytännössä

Opiskelijalle tehdään HOKS-keskustelun yhteydessä erityisen tuen suunnitelma, jossa suunnitellaan erityisen tuen muodot opiskelijan valmiuksien, tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Koska opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet ovat yksilöllisiä, ovat myös tukimuodot yksilöllisiä. Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltaja on mukana tukitoimien suunnittelussa.

Erityinen tuki voi koostua erilaisista oppimisen tuen keinoista. Opiskelijalle valitaan sopivat oppimisympäristöt. Moni erityistä tukea tarvitseva opiskelija hyötyy käytännönläheisestä oppimisesta ja työvaltaisesta oppimisesta. Rauhallinen oppimisympäristö ja opiskelijan tahdin mukaan etenevä opiskelu tukevat monen oppimista. Opiskelija voi käyttää oppimisen tukena erilaisia apuvälineitä, kuten äänikirjoja ja kuvia. Opiskeltava asia voidaan myös jakaa pienempiin osiin ja lähestyä sitä mahdollisimman monipuolisesti. Selkeä oppimateriaali tukee oppimista.

Erityistä tukea myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

Opiskelija saattaa tarvita tukea myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja/tai osaamisen osoittamisen aikana. On tärkeä sopia yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tarvittavista tukitoimista. Jos opiskelijalla on vaikeuksia työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, opettajalle  voidaan varata enemmän ohjausaikaa tai mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi työvalmentaja voi toimia opiskelijan tukena.

Lue lisää: Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa – Opintopolku(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen välilehteen).