Laadunhallinta Saskyssa

Laadunhallintamme perustuu suunnitteluun, toteutukseen, arvioitiin ja parantamiseen. Meillä on lupa myös kokeilla. Vuosittaiset suunnitelmat toteuttavat strategista tahtotilaa. Laadullisten tavoitteiden lisäksi asetamme toiminnallemme tulosmittareita.

Toimintajärjestelmässä strateginen ja pedagoginen johtajuus -prosessit tuottavat suuntaviivat, joita toteutetaan ydinprosessissa ”Oppiminen ja osaaminen”. Prosessit ja ohjeet on kuvattu henkilöstön intranetissa. Toimintamme on laissa ja asetuksissa sekä Opetushallituksen ohjeistuksissa säädetyn mukaista. Osassa toimintojamme noudatetaan lisäksi standardeja tai kriteereitä, kuten kestävä kehitys. Tukitoiminnot mahdollistavat opetuksen laadukkaan toteutuksen.

Arvioimme Saskyssa säännöllisesti järjestämiemme tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Arviointia tehdään tulosalueilla ja keskitetysti katselmuksissa neljännesvuosittain. Ajantasainen mittaritieto on henkilöstön nähtävillä.

Keräämme säännöllisesti palautetietoa opiskelijoilta, työnantajilta ja henkilöstöltä. Opiskelijoiden huoltajat ja muut sidosryhmät voivat antaa vapaata palautetta oppilaitoksille. Palautteet käsitellään henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Toteutamme arviointien ja palautteiden perusteella suunnitellut, keskeiset parantamistoimet. Lisäksi kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta kumppaneineen kehittää valikoituja toimintoja. Arjessa oppilaitokset ja eri kokonaisuuksia kehittävät tiimit toteuttavat jatkuvan parantamisen periaatetta.

Työelämäpalautteen tuloksia

Työelämältä kerätään palautetta työpaikkaohjaajakyselyllä jokaisen jakson päätyttyä sekä työpaikkakohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Kysymykset ovat valtakunnallisia, joten voimme vertailla tuloksia muiden koulutuksen järjestäjien tuloksiin. Arviointiasteikko on 1-5.

Keskeisiä tuloksia viimeisimmistä kyselyistä:

Työpaikkaohjaajakyselyn vastausaktiivisuus oli 29 %. Vastausaktiivisuus on lähellä valtakunnallista tasoa, vaikkakin toivoisimme sen tästä nousevan. Näin työnantajat saisivat paremmin äänensä kuuluviin ja tuloksille saataisiin enemmän vaikuttavuutta.

Yhteistyö yleisesti ottaen arvioitiin olevan erittäin hyvää (4,4). Oppilaitosten kyky varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen, ja että hänellä on selkeät tavoitteet jaksolle, arvioitiin hyväksi (4,0). Samoin oppilaitoksen tarjoama tuki ohjaamiseen ja arviointiin katsottiin olleen hyvää (4,0). Edellä mainituissa vastauksissa oli oppilaitosten välillä havaittavissa pientä vaihtelua, mutta siihen vaikutti osin myös pieni vastausaktiivisuus. Onnistuimme erittäin hyvin (4,3) näyttöjen toteutukseen yhteistyössä työelämän kanssa ja näytön arvioinnin perehdyttämisessä. Vapaan palautteen perusteella olemme saaneet korjattua yksittäisiä esiin nostettuja asioita.

Työpaikkakysely järjestettiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2022. Kysely on nyt toteutettu kaksi kertaa. Kysely on uusi ja vastausaktiivisuus vielä pientä. Silti kaikki palautteet ovat arvokkaita ja niiden perusteella kehitämme toimiamme, jotta vastaisimme entistä paremmin työelämän tarpeisiin. Tiedotusta kyselyistä pitää tehostaa.

Ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin tulokset 2021

Vuonna 2021 osallistuimme Kansallinen arviointikeskus Karvin järjestämään ammatillisen koulutuksen arviointiin, joka toteutettiin itsearviointina. Arviointiin osallistuivat henkilöstö, opiskelijat ja työnantajat. Edellisen kerran valtakunnallinen arviointi tehtiin 2015.

Laadunhallinnan tilaksi kokonaisuutena, sisältäen toiminta ja tulokset, arvioitiin pääosin kehittyvä taso (puuttuva 0 %, alkava 5 %, kehittyvä 85 % ja edistynyt 10 % toiminnoista). Kuudessa vuodessa osa toiminnoista on noussut edistyneelle tasolle. Olemme yhtenäistäneet toimintatapojamme, mikä näkyy tasalaatuisena tutkintojen ja koulutuksen toteuttamisena. Tuloksen perusteella vahvuuksia olivat opiskelijoiden hakeutuminen, koulutuspalveluiden tuottaminen, osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki sekä opiskelijahyvinvointi. Samaa tasoa arvioitiin olevan myös henkilöstövoimavarat.

Useat fuusiot ja laajalla maantieteellisellä alueella toimiminen (alueelliset erityispiirteet) haastavat yhtenäisen laatukulttuurin kehittymistä. Toimenpiteitä on jo ennen arviointia ollut meneillään johtamisen (mm. tiedolla johtamisen) terävöittämiseksi ja laadunhallinnan liittämiseksi kiinteämmäksi osaksi johtamisjärjestelmää. Lisäksi vielä on otettava käyttöön toimintatapoja, joilla opiskelijat sitoutettaisiin paremmin toiminnan kehittämiseen. Työelämäyhteistyötä kehitetään parhaillaan eri hankkeissa. Kehittämiskohteet ovat osa vuosittaisia tavoitteita. Vertailutulosten perusteella Saskylle jää kirittävää kansalliseen tasoon verrattuna siinä, että yhä useampi arvioiduista kokonaisuuksista yltäisi edistyneelle tasolle. Toisaalta puuttuvalle tasolle ei arvioitu yhtäkään osa-aluetta ja alkavalla tasolla on pienempi osuus Saskyn toiminnoista kuin keskimäärin kansallisesti.

Olemme kehittäneet toimintamme laatua systemaattisesti lähes 10 vuoden ajan. Parannamme koko ajan toimintatapojamme ja olemme pitäneet toimintamme hyvällä, kehittyvällä tasolla. Tavoitteenamme on kuitenkin mahdollisimman monen osa-alueen nostaminen edistyneelle, korkeimmalle tasolle.