Siirry sisältöön

Laadunhallinta

Laadunhallintamme perustuu suunnitteluun, toteutukseen, arvioitiin ja parantamiseen. Meillä on lupa myös kokeilla. Toimintamme on laissa ja asetuksissa sekä Opetushallituksen ohjeistuksissa säädetyn mukaista. Strateginen ja pedagoginen johtajuus -​prosessit ohjaavat ydinprosessissa ”Oppiminen ja osaaminen” kuvattua toimintatapaa. Osassa toimintojamme noudatetaan lisäksi muita standardeja tai kriteereitä, kuten kestävä kehitys. Tukitoiminnot mahdollistavat opetuksen laadukkaan toteutuksen. 

Arvioimme Saskyssa säännöllisesti järjestämiemme tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Arviointia tehdään tulosalueilla ja keskitetysti katselmuksissa neljännesvuosittain. Ajantasainen mittaritieto on henkilöstön nähtävillä. Keräämme säännöllisesti palautetietoa opiskelijoilta, työnantajilta ja henkilöstöltä. Opiskelijoiden huoltajat ja muut sidosryhmät voivat antaa vapaata palautetta oppilaitoksille. Palautteet käsitellään henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. 

Toteutamme arviointien ja palautteiden perusteella päätetyt, keskeiset parantamistoimet. Lisäksi kehittämis-​, innovaatio-​ ja kansainvälisyystoiminta kumppaneineen kehittää valikoituja toimintatapoja. Arjessa, oppilaitoksissa ja tiimeissä toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. 


Opiskelijapalaute

Ammatillisen koulutuksen keräämästä opiskelijapalautteesta (Amis-palaute) olemme saaneet hyviä tuloksia. Arviointiasteikko on 1-5. Aloittaneiden kyselyn keskiarvo on 4,4 (vastausaktiivisuus 23 %) ja päättävien kyselyn keskiarvo 4,2 (vastausaktiivisuus 33 %). Tuloksia käsitellään opiskelijoiden kanssa. 

Infograafi, jossa on kuvattu aloittaneiden kyselyn keskiarvo 4,4, ja päättävien kyselyn keskiarvo 4,4. Vastausaktiivisuus aloittaneiden kyselyssä on ollut 23 % ja päättävien kyselyssä 33 %. Infograafissa on kuvattu hahmoilla numeraalisia arvoja.

Työelämäpalautteen tuloksia

Työelämältä kerätään palautetta työpaikkaohjaajakyselyllä jokaisen jakson päätyttyä sekä työpaikkakohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Tulosten perusteella kehitämme toimintaamme. Keskeisiä tuloksia viimeisimmistä kyselyistä (arviointiasteikko on 1-5):  

Työpaikkaohjaajakyselyn vastausaktiivisuus oli 27 %. Vastausaktiivisuus on lähellä valtakunnallista tasoa, vaikkakin toivoisimme sen tästä nousevan. Näin työnantajat saisivat paremmin äänensä kuuluviin ja tuloksille saataisiin enemmän vaikuttavuutta. Yhteistyö yleisesti ottaen arvioitiin olevan erittäin hyvää (4,3). Oppilaitosten kyky varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen, ja että hänellä on selkeät tavoitteet jaksolle, arvioitiin hyväksi (4,1). Samoin oppilaitoksen tarjoama tuki ohjaamiseen ja arviointiin katsottiin olleen hyvää (3,9). Onnistuimme erittäin hyvin (4,4) näyttöjen toteutukseen yhteistyössä työelämän kanssa ja näytön arvioinnin perehdyttämisessä. Vapaan palautteen perusteella olemme saaneet korjattua yksittäisiä esiin nostettuja asioita. 

Työpaikkakyselyn vastausaktiivisuus on ollut kasvussa, ollen nyt 22 %. Yhteistyön sujuvuus ja Saskyn toimintatapa arvioitiin hyväksi (4,1). Samoin työelämä voi suositella Saskya oppisopimus- tai koulutussopimuskumppaniksi (4,2). Eniten kehitettävää on yhteistyömahdollisuuksista tiedottamisessa (3,7) ja työpaikan osaamisen kehittämistarpeiden ennakoinnissa (3,5). 

Työpaikkaohjaajakyselyn vastausaktiivisuus oli 27 %. Vastausaktiivisuus on lähellä valtakunnallista tasoa, vaikkakin toivoisimme sen tästä nousevan. Näin työnantajat saisivat paremmin äänensä kuuluviin ja tuloksille saataisiin enemmän vaikuttavuutta. Yhteistyö yleisesti ottaen arvioitiin olevan erittäin hyvää (4,3). Oppilaitosten kyky varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen, ja että hänellä on selkeät tavoitteet jaksolle, arvioitiin hyväksi (4,1). Samoin oppilaitoksen tarjoama tuki ohjaamiseen ja arviointiin katsottiin olleen hyvää (3,9). Onnistuimme erittäin hyvin (4,4) näyttöjen toteutukseen yhteistyössä työelämän kanssa ja näytön arvioinnin perehdyttämisessä. Vapaan palautteen perusteella olemme saaneet korjattua yksittäisiä esiin nostettuja asioita. 

Ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin tulokset 2021 

Vuonna 2021 osallistuimme Kansallinen arviointikeskus Karvin järjestämään ammatillisen koulutuksen arviointiin, joka toteutettiin itsearviointina. Arviointiin osallistuivat henkilöstö, opiskelijat ja työnantajat. Edellisen kerran valtakunnallinen arviointi tehtiin 2015. 

Laadunhallinnan tilaksi kokonaisuutena, sisältäen toiminta ja tulokset, arvioitiin pääosin kehittyvä taso (puuttuva 0 %, alkava 5 %, kehittyvä 85 % ja edistynyt 10 % toiminnoista). Kuudessa vuodessa osa toiminnoista on noussut edistyneelle tasolle. Olemme yhtenäistäneet toimintatapojamme, mikä näkyy tasalaatuisena tutkintojen ja koulutuksen toteuttamisena. Tuloksen perusteella vahvuuksia olivat opiskelijoiden hakeutuminen, koulutuspalveluiden tuottaminen, osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki sekä opiskelijahyvinvointi. Samaa tasoa arvioitiin olevan myös henkilöstövoimavarat

Useat fuusiot ja laajalla maantieteellisellä alueella toimiminen (alueelliset erityispiirteet) haastavat yhtenäisen laatukulttuurin kehittymistä. Toimenpiteitä on jo ennen arviointia ollut meneillään johtamisen (mm. tiedolla johtamisen) terävöittämiseksi ja laadunhallinnan liittämiseksi kiinteämmäksi osaksi johtamisjärjestelmää. Lisäksi vielä on otettava käyttöön toimintatapoja, joilla opiskelijat sitoutettaisiin paremmin toiminnan kehittämiseen. Työelämäyhteistyötä kehitetään parhaillaan eri hankkeissa. Kehittämiskohteet ovat osa vuosittaisia tavoitteita. Vertailutulosten perusteella Saskylle jää kirittävää kansalliseen tasoon verrattuna siinä, että yhä useampi arvioiduista kokonaisuuksista yltäisi edistyneelle tasolle. Toisaalta puuttuvalle tasolle ei arvioitu yhtäkään osa-​aluetta ja alkavalla tasolla on pienempi osuus Saskyn toiminnoista kuin keskimäärin kansallisesti. 

Olemme kehittäneet toimintamme laatua systemaattisesti lähes 10 vuoden ajan. Parannamme koko ajan toimintatapojamme ja olemme pitäneet toimintamme hyvällä, kehittyvällä tasolla. Tavoitteenamme on kuitenkin mahdollisimman monen osa-​alueen nostaminen edistyneelle, korkeimmalle tasolle.