Laadunhallinta Saskyssa

Laadunhallinnan perusta on: suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna. Meillä on lupa myös kokeilla. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat toteuttavat strategista tahtotilaa. Laadullisten tavoitteiden lisäksi asetamme tulosmittareita.

Toimintajärjestelmässä strateginen ja pedagoginen johtajuus -prosessit tuottavat suuntaviivat, joita toteutetaan ydinprosessissa ”Oppiminen ja osaaminen”. Prosessit ja ohjeet on kuvattu henkilöstön intranetissa. Osassa toimintojamme noudatetaan standardeja tai kriteereitä, kuten kestävä kehitys. Tukitoiminnot mahdollistavat laadukkaan toteutuksen.

Arvioimme Saskyssa säännöllisesti järjestämiemme tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Arviointia tehdään tulosalueilla ja keskitetysti katselmuksissa neljännesvuosittain. Ajantasainen mittaritieto on henkilöstön nähtävillä. Arviointien ja palautteiden perusteella identifioidut keskeiset parantamistoimet kytketään strategisiin tavoitteisiin. Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta kumppaneineen kehittää valikoituja toimintoja. Arjessa tiimit toteuttavat jatkuvan parantamisen periaatetta.

Ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin tulokset 2021

Vuonna 2021 osallistuimme Kansallinen arviointikeskus Karvin järjestämään ammatillisen koulutuksen arviointiin, joka toteutettiin itsearviointina. Arviointiin osallistuivat henkilöstö, opiskelijat ja työnantajat. Edellisen kerran valtakunnallinen arviointi tehtiin 2015.

Laadunhallinnan tilaksi kokonaisuutena, sisältäen toiminta ja tulokset, arvioitiin pääosin kehittyvä taso (puuttuva 0 %, alkava 5 %, kehittyvä 85 % ja edistynyt 10 % toiminnoista). Kuudessa vuodessa osa toiminnoista on noussut edistyneelle tasolle. Olemme yhtenäistäneet toimintatapojamme, joka näkyy tasalaatuisena tutkintojen ja koulutuksen toteuttamisena. Tuloksen perusteella vahvuuksia olivat opiskelijoiden hakeutuminen, koulutuspalveluiden tuottaminen, osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki sekä opiskelijahyvinvointi. Samaa tasoa arvioitiin olevan myös henkilöstövoimavarat.

Useat fuusiot ja laajalla maantieteellisellä alueella toimiminen (alueelliset erityispiirteet) haastavat yhtenäisen laatukulttuurin kehittymistä. Toimenpiteitä on jo ennen arviointia ollut meneillään johtamisen (mm. tiedolla johtamisen) terävöittämiseksi ja laadunhallinnan liittämiseksi kiinteämmäksi osaksi johtamisjärjestelmää. Lisäksi vielä on otettava käyttöön toimintatapoja, joilla opiskelijat sitoutettaisiin paremmin toiminnan kehittämiseen. Työelämäyhteistyötä kehitetään parhaillaan eri hankkeissa. Kehittämiskohteet ovat osa vuosittaisia tavoitteita. Vertailutulosten perusteella Saskylle jää kirittävää kansalliseen tasoon verrattuna siinä, että yhä useampi arvioiduista kokonaisuuksista yltäisi edistyneelle tasolle. Toisaalta puuttuvalle tasolle ei arvioitu yhtäkään osa-aluetta ja alkavalla tasolla on pienempi osuus Saskyn toiminnoista kuin keskimäärin kansallisesti.

Olemme kehittäneet toimintamme laatua systemaattisesti lähes 10 vuoden ajan. Parannamme koko ajan toimintatapojamme ja olemme pitäneet toimintamme hyvällä, kehittyvällä tasolla. Tavoitteenamme on kuitenkin mahdollisimman monen osa-alueen nostaminen edistyneelle, korkeimmalle tasolle.