Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | Sasky
Lataa pdf

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonnonvaratuottaja
Osaamisala: Luontoalan osaamisala

Tavoitteet

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjauksen, luonnonvarojen tuottamisen, luonto- ja ympäristöneuvonnan, poronhoidon tai ympäristönhoidon alalta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto- ja ympäristöneuvoja osaa opastaa ja ohjata kansalaisia vastuulliseen ja ympäristömyönteiseen toimintaan. Hän osaa lisätä ihmisten luonto- ja ympäristötietoutta ja neuvoa ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Porotalouden osaamisalan suorittanut poronhoitaja osaa huolehtia poroelinkeinon kannattavuudesta, porojen hyvinvoinnista ja ympäristön kestävyydestä. Hän osaa toimia paliskuntayhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä. Poronhoitaja osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia saamelaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luonto- ja ympäristöalalla ohjauksen ja neuvonnan, luonnontuotealan, ympäristönhoidon tai poronhoidon työtehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen osa on kestävällä tavalla toimiminen. Ympäristöalan osaamisalan ympäristönhoitaja suorittaa lisäksi osan ympäristön hoitaminen. Luontoalan osaamisalan luonto-ohjaaja suorittaa lisäksi osan luonnossa ohjaaminen. Luontoalan osaamisalan luonnonvaratuottaja suorittaa lisäksi osan luonnontuotteiden tuottaminen. Luontoalan osaamisalan luonto- ja ympäristöneuvoja suorittaa lisäksi osan luonto- ja ympäristöneuvonta. Porotalouden osaamisalan poronhoitaja suorittaa osan poronhoito.

Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa.

Sisältö

Kestävällä tavalla toimiminen 40 osp (pakollinen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää ympäristöekologian, vastuullisen kuluttamisen, kasvin- ja eläintuntemuksen, luonnossa liikkumisen, ympäristönhoidon, työturvallisuuden, työvälineiden käytön ja luonnonmukaisen tuotannon opintoja.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3301803

Luonnontuotteiden tuottaminen 35 osp (pakollinen tutkinnon osa luonnonvaratuottajille)
Sisältö: Sisältää erilaisten ajankohtaan sopivien luonnontuotteiden tunnistamisen, keräyksen, lajittelun ja varastoinnin sekä luonnonmateriaalien käyttömahdollisuuksia ja jatkojalostusta. Lisäksi opintoihin kuluu marja-, sieni- ja yrttineuvojakurssit.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3301804

Luonnon koristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnon koristemateriaalien keruuta, käsittelyä ja varastointia. Lisäksi opetellaan kerätyistä materiaaleista valmistettujen tuotteiden tekemistä erilaisia tekniikoita ja perinteitä soveltaen.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3307555

Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää hyvinvointituotteiksi soveltuvien luonnontuotteiden valintaa, käsittelyä, varastointia ja tuotteistamista sekä käyttöä eri asiakasryhmien tarpeisiin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3308210

Luonnontuotteiden jatkojalostaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnosta jatkojalostukseen soveltuvien, syötävien keruutuotteiden käsittelyä, jatkojalostusta ja niiden markkinointisuunnittelua.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744011

Luonnontuotekasvien viljeleminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää sopivien luonnontuotekasvien valinnan viljelyyn, niiden luonnonmukaisen viljelytekniikan sekä markkinointimahdollisuudet.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744008

Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnon- ja kierrätysmateriaaleista valmistettuihin töihin tutustumista ja valmistamista. Lisäksi opintoihin kuuluu tapahtumien suunnittelua sekä kädentaidoissa ohjaamisen keinoja ja harjoitteita.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744004

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää erilaisten erityisryhmien ohjaamisen apuvälineisiin ja ohjaamisen toimintamenetelmiin perehtymistä. Käytännön harjoitteita joko luonnossa tai vieden luonto draaman keinoin sisätiloihin. Lisäksi mielikuvitusharjoitteita ja tutustumiskäyntejä erilaisten erityisryhmien toimipaikkoihin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743997

Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää ympäristöviestinnän perusteita ja harjoituksia. Suunnittelu, neuvonta ja ohjaustyötä käytännössä mm. energiasäästölaskelmia kuluttajille.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744000

Vaelluksen ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää EA I ja II –kurssit, harjoitusvaelluksen, harjoitteita vaelluksen suunnittelusta, toteutuksesta ja periaatteista sekä retkeilyn ja opastoiminnan perusteita.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743999

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnontuotealan yrityksen perustamisen perusteet ja liiketoimintasuunnitelman laatimisen
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743386

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksiin omakotitaloissa ja maatiloilla tutustumista. Vertaillaan eri energiamuotojen ympäristöystävällisyyttä ja laaditaan neuvontamateriaalia.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743982

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743988

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744003
Jäte- ja kierrätysneuvonta 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743994

Lisätietoja antaa

Timo Lepistö, vastuuopettaja,
Sähköposti: timo.lepisto@sasky.fi,
Puhelin: 044 7554469,

Hae koulutukseen