Lataa pdf

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonnonvaratuottaja
Hakuaika: 21.4.2021
Osaamisala: Luontoalan osaamisala

Tavoitteet

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen luonto- ja ympäristöalan perusosaaminen ja syvempää osaamista luontoalalta, porotaloudesta ja ympäristöalalta. Hän tunnistaa monipuolisesti eri lajeja ja niiden elinympäristöjä ja ymmärtää luonnon monomuotoisuuden merkityksen. Tutkinnon suorittanut osaa liikkua vastuullisesti maastossa, toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta. Hän ymmärtää kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen merkityksen alansa toiminnalle.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Porotalouden osaamisalan suorittanut poronhoitaja osaa huolehtia poroelinkeinon kannattavuudesta, porojen hyvinvoinnista ja ympäristön kestävyydestä. Hän osaa toimia paliskuntayhteisössä ja itsenäisenä yrittäjänä. Poronhoitaja osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia saamelaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa toimia ympäristön kunnostamisen, hoidon ja seurannan työtehtävissä. Hän osaa valita työkohteeseen sopivat työmenetelmät ja -järjestyksen, käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä sekä toimia turvallisesti.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhuoltaja osaa toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Hän osaa perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Hän osaa toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luontoalan, luonnontuotealan, ympäristönhoidon, ympäristöhuollon tai poronhoidon työtehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen osa on kestävällä tavalla toimiminen. Ympäristöalan osaamisalan ympäristönhoitaja suorittaa lisäksi osan ympäristön hoitaminen. Luontoalan osaamisalan luonto-ohjaaja suorittaa lisäksi osan luonnossa ohjaaminen. Luontoalan osaamisalan luonnonvaratuottaja suorittaa lisäksi osan luonnontuotteiden tuottaminen. Luontoalan osaamisalan luonto- ja ympäristöneuvoja suorittaa lisäksi osan luonto- ja ympäristöneuvonta. Porotalouden osaamisalan poronhoitaja suorittaa osan poronhoito.

Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa.

Sisältö

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen 30 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää ympäristöekologian, vastuullisen kuluttamisen, kasvin- ja eläintuntemuksen,luonnossa liikkumisen, ympäristönhoidon, työturvallisuuden, työvälineiden käytön ja luonnonmukaisen tuotannon opintoja.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132800

 

Luonnontuotteiden kerääminen 40 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää erilaisten ajankohtaan sopivien luonnontuotteiden tunnistamisen, keräyksen, esikäsittelyn ja varastoinnin. Luonnontuotteiden kerääminen sisältää marja-, sieni- ja yrttineuvojakurssit.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132801

 

Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista 15 osp (valinnainen tutkinnonosa)

Sisältö: Sisältää luonnon koristemateriaalien keruuta, esikäsittelyä, luokittelua ja varastointia. Lisäksi kerätyistä materiaaleista valmistetaan tuotteita erilaisia tekniikoita ja perinteitä soveltaen. Kurssilla perehdytään myös valmiin tuotteen hinnoitteluun ja markkinointiin.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135248

 

Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää hyvinvointituotteiksi soveltuvien luonnontuotteiden valintaa, käsittelyä, varastointia ja tuotteistamista sekä käyttöä eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134411

 

Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista 30 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää luonnosta jatkojalostukseen soveltuvien, syötävien keruutuotteiden käsittelyä, jatkojalostusta, pakkaamista ja varastointia.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132807

 

Luonnontuotekasvien viljeleminen 30 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää viljelyyn soveltuvien lajien viljelyominaisuuksia, niiden luonnonmukaisentuotannon viljelytekniikan sekä sadonkorjuun ja varastoinnin.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134417

 

Kädentaidoissa ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää kädentaitojen ohjaustilanteen valitsemalleen kohderyhmälle. Valitsee, hankkii ja varastoi kohderyhmälle sopivaa luonnon- tai kierrätysmateriaalia. Neuvoo ja ohjeistaa vuorovaikutuskeinoin asiakkaita.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134416

 

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää erilaisten erityisryhmien ohjaamisen apuvälineisiin ja ohjaamisen toimintamenetelmiin perehtymistä. Käytännön harjoitteita joko luonnossa tai vieden luonto draaman keinoin sisätiloihin. Lisäksi mielikuvitusharjoitteita ja tutustumiskäyntejä erilaisten erityisryhmien

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132809

 

Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää ympäristöviestinnän perusteita ja harjoituksia. Suunnittelu, neuvonta ja ohjaustyötä käytännössä mm. energiasäästölaskelmia kuluttajille.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7137716

 

Maastoretken ohjaaminen 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää harjoitusvaelluksen, harjoitteita vaelluksen suunnittelusta, toteutuksesta ja periaatteista sekä retkeilyn ja opastoiminnan perusteita.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135240

 

Yrityksessä toimiminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää yritystoiminnan suunnittelua, yritystoiminnan harjoittamista ja yritystoiminnan kehittämistä.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7140124

 

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 osp (valinnainen koulukohtainen tutkinnonosa)

Sisältö: Sisältää uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksiin omakotitaloissa, maatiloilla ja muissa kiinteistöissä. Eri energiamuotojen vertailua ympäristöystävällisyyden suhteen ja neuvontamateriaalin laadintaa.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.f/#/f/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743982

 

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää perinnemaisemien tuntemusta, hoito- ja/ tai kunnostustöitä sekä hoidossa tarvittavien välineiden käyttämistä.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135243

 

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134410

 

Jäte- ja kierrätysneuvonta 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)

Sisältö: Sisältää jätehuoltoa koskevan lainsäädännön tuntemusta, tunnistaa, lajittelee ja käsittelee erilaisia jätejakeita ja kierrättää materiaalia. Laatii aiheesta neuvontamateriaalia.

Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134414

 

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp (valinnainen tutkinnonosa SASKY)

Lisätietoja antaa

Timo Lepistö, vastuuopettaja,
Sähköposti: timo.lepisto@sasky.fi,
Puhelin: 044 7554469,

Hae koulutukseen