Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Hakuaika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

SEURAAVA KOULUTUS ALKAA 17.1.2024

Töitä riittää osaaville tekijöille

Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Sotealalle on myös helpohko sijoittua oppisopimukseen varsinkin koulutuksen loppupuolella. Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sotealan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkinnon suorittaneita.

Koulutuksen sisältö

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen, kuten opiskeluaikakin.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pakollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen valitaan osaamisala.
Pakolliset tutkinnon osat ovat
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

SASKYn tarjoamat osaamisalat 75 osp ovat:
– Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
– Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
– Mielenterveys- ja päihdetyö
– Sairaanhoito ja huolenpito
– Vammaistyö

Tutkintoon kuuluu myös ammatillinen valinnainen tutkinnon osa 15 osp, josta voit saada osaamisen tunnustamisen aiemmin hankitun ja ajantasaisen osaamisen perusteella tai suorittaa tutkinnon osana lähihoitajan tutkintoa.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp; mm. äidinkieli, englanti, matematiikka, englanti, ruotsi, kuuluvat nykyisin kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Jos sinulla on näistä aiempaa osaamista, voit saada näistä osaamisen tunnistamisen. Monimuotokoulutuksessa nämä yhteiset tutkinnon osat suoritetaan verkko-opintoina.

OPETUKSEN TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti, jossa teoreettinen koulutus toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opetuksena. Verkko-opetus pitää sisällään lähiopetusta verkossa sekä erilaisten tehtävien yms. tekemistä verkossa opettajan ohjauksessa. Työpajapäiviä oppilaitoksella on keskimäärin 8 – 10 / tutkinnon osa. Teoreettisen koulutuksen lisäksi osaamista hankitaan työelämässä oppien. Työssäoppimispaikat valikoituvat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaan.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki lähihoitajatyöstä kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu tai vastaavat opinnot), jatkuvan haun kautta voivat hakea ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

SORA-LAKI
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja.
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
Terveydenhuoltoalalla yleisimpiä esteitä ovat erilaiset ihottumat ja allergiat, tukielinten sairaudet ja psyykkiset sairaudet. Myös eräillä muilla aloilla on terveyteen ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyviä erityisvaatimuksia.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitauteja, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja
Eija Uotila
puh. 050 345 8725
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen