Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

Puheex

Aikataulu

9.6.2023 – 31.7.2025

Hankkeen kuvaus

Amisbarometrin (2022) mukaan alle 20-vuotiaista eri sukupuolta olevista opiskelijoista osa tuntee olonsa turvalliseksi, mutta suurella osalla on turvattomuuden ja ulkopuolelle jäämisen tunnetta. Myös Kouluterveyskyselyn (2021) vastaajat ovat kokeneet tai kokevat kiusaamista, syrjintää, fyysistä uhkaa tai seksuaalista ahdistelua. Tulosten perusteella oppilaitosten on tehtävä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yhteisöstä turvallinen ja yhdenvertainen.

Tuloksiin vaikuttavat myös opiskelijoiden enenevissä määrin kasvavat haasteet (mm. päihteet, mielenterveyden ongelmat, elämänhallinta) ja tuen tarpeen lisääntyminen. Nämä vaikuttavat ulkopuolisuuden tunteeseen, opinnoista suoriutumiseen ja aiheuttavat riskin opintojen keskeytymiselle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on rakennettu työpaketeiksi (TP).

TP 1       Helpotetaan opiskelijoiden ongelmien ja haasteiden puheeksi ottamista, tuetaan haastavien tilanteiden tunnistamista sekä nimeämistä. Kartoitetaan yksiköiden olemassa olevien haastavien ja riskialttiiden tilanteiden toimintaohjeistuksia ja käytäntöjä sekä yhdenmukaistetaan niitä.

TP 2       Vahvistetaan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vuorovaikutus- ja tunnetaitoa sekä turvallisuusosaamista. Kehitetään ja jalkautetaan lukemismyönteinen toimintamalli. Toteutetaan koulutus- ja työpajakokonaisuus sekä vahvistetaan kriittisen tiedon arviointi ja empatiataitoja.

TP 3       Mahdollistetaan opiskelijoiden vertaistuen hakeminen ja tarjoaminen digitaalisella toiminta-alustalla. Opinnollistetaan vertaisena toimiminen, viestitään toiminnasta ja levitetään toimintamallia.

TP 4       Parannetaan oppilaitosten turvallisuutta järjestelmällisesti ja yhdenvertaisesti digitaalisia työkaluja hyödyntäen sekä yhdenmukaistetaan turvallisuuskäytänteitä.

Toimenpiteet

TP 1       Opiskelijoista kootaan vertaisryhmä, jossa kartoitetaan puheeksi ottamisen haasteet, esteet sekä tilanteet, joissa puhuminen tai haasteiden tunnistaminen koetaan vaikeaksi. Opiskelijakuntatoimijat osallistetaan vertaisryhmätoimintaan.

Luodaan opiskelijoiden kanssa puheeksi ottamisen toimintamalli, joka otetaan käyttöön opiskelija- ja tutortoiminnassa sekä sisällytetään opetukseen ja ohjaukseen.

Luodaan digitaaliset tarinnalliset materiaalit puheeksi ottamisen tueksi ja tuentarpeen tunnistamisen helpottamiseksi.

TP 2      Toteutetaan opiskelijoille sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle neljän teeman työpajakokonaisuus, joissa

Luodaan ja jalkautetaan oppilaitosten arkeen toimintamalli medialukutaitojen, tiedon kriittisen arvioinnin ja empatiataitojen vahvistamisen mahdollistamiseksi.

Koostetaan moduulimallinen koulutuskokonaisuus sekä materiaali, jota voidaan monistaa ja toteuttaa jatkossa säännöllisesti. Huomioidaan työpajoissa vaihto-opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet.

TP 3      Pilotoidaan opiskelijoille ”tukihubi”, joka on verkossa toimiva digitaalinen turvallinen tila. Siellä opiskelijat voivat pyytää anonyymisti tukea vertaisopiskelijoilta, jotka saavat koulutuksen monialaiselta opettajatiimiltä. Vertaisopiskelijat sitoutetaan toimintaan hankkeen aikana kehitettävän valinnaisopintokokonaisuuden kautta. Opintokokonaisuus sisällytetään pysyväksi valinnaiseksi kokonaisuudeksi ja sitä pilotoidaan Pirkanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Hankkeen tarinalliset materiaalit puheeksi ottamisen tueksi ja tuen tarpeen tunnistamisen helpottamiseksi kootaan ”tukihubiin” – digitaaliseen turvalliseen tilaan.

TP 4      Kartoitetaan mahdollisuutta tunnistaa opiskelijat sähköisesti sekä kootaan sähköisen tunnistamisen mahdollisuudet uhkatilanteiden ja niistä ilmoittamisen tueksi. Oppilaitosten opiskelijoille ja henkilöstölle laaditaan kampuskohtaiset ohjeet uhkatilanteita, avun hälyttämisen sekä vaaratilanteista viestimisen tueksi.

Verkostoidutaan paikallisten ja valtakunnallisten ankkuritiimitoimijoiden, viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Keskustellaan yhdessä kehittämistarpeista ja aloitetaan yhteinen kehittämistoiminta.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat toisen asteen opiskelijat sekä oppilaitosten henkilöstö.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit 

Lisätietoja

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa

31.7.2031