Saskyn hanketoiminta on aktiivista ja monipuolista

Saskyn hankkeet tukevat koulutuskuntayhtymän visiota – Sasky on uudistuva, valtakunnallisesti arvostettu osaamisen edelläkävijä. Saskyn hanketoiminnalla lisätään yhteistyötä ja kehitetään työelämälähtöistä koulutusta. Hankkeissa keskitytään strategisesti tärkeimpiin kehittämisalueisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Saskyn hallinnoimat hankkeet

  • HOIVApolut
  • HOOP! – Hyvinvointitoiminnalla ja ohjauksella opiskelukykyä paremmaksi
  • Kolmostietä kylille
  • LAPA! – Laatua ja saavutettavuutta paikallisissa lukioissa
  • LOOP! – Laatua opiskelijoiden opintopolkuihin
  • TurvaX
  • TUULI – Tulevaisuuden ympäristökansalaiset
  • TYKKY
  • Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY

Hankkeet, joissa Sasky on kumppanina

Saskyn kansainvälisyyshankkeet

Saskyssa edistetään kansainvälisyyttä myös hanketoiminnan avulla. Lue alla olevista linkeistä lisää kv-hankkeistamme.

Kansainvälistymisen tavoitteet on määritelty Saskyn kansainvälisyysstrategiassa. Saskyn kansainvälistymishankkeet tukevat strategian toteuttamista.

All for One and One for All -liikkuvuushankkeet

SASKY koulutuskuntayhtymälle myönnettiin liikkuvuuden peruskirja vuonna 2015. Se on tarkoittanut käytännössä sitä, että vuonna 2014 alkanut All for One and One for All -niminen liikkuvuushanke on saanut vuosittain jatkoa ja Saskyn ammatillisen koulutuksen opiskelijoile sekä henkilöstölle on jatkuvasti tarjolla Erasmus + -liikkuvuusapurahoja, joilla he voivat osallistua kv-jaksoille.

Opiskelijoiden Erasmus+ jaksoja Saskyssa toteutetaan vuosittain n. 60. Jaksojen kesto vaihtelee 2 ja 12 viikon välillä. Jaksojen sisältönä on useimmiten työpaikalla tapahtuva oppiminen. Samalla, kun opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan, kehittyy myös opiskelijan kansainvälinen osaaminen, esim. kieli- ja kulttuuriosaaminen, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, yrittäjyystaidot, työelämätaidot ja organisointiosaaminen. Tärkeää on myös taito esitellä ja soveltaa omaa osaamistaan sekä kansainväliseen työyhteisöön sopeutuminen – nämä ovat keskeisiä asioita tämän päivän ja varsinkin tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä. Vaihdot kehittävät myös tehokkaasti opiskelijoiden itseluottamusta.

Henkilöstön Erasmus+ -jaksoja toteutetaan vuosittain n. 20, tosin määrä on nousussa. Henkilöstöliikkuvuuden tavoitteet voivat linkittyä joko opiskelijavaihtojen kehittämiseen tai oman osaamisen päivittämiseen, tosin yleensä antia tulee molempiin asioihin. Jaksot antavat henkilöstölle ymmärrystä siitä, millaista osaamista opiskelijat voivat omilta jaksoiltaan saada ja miten tuota osaamista voi arvioida. Lisäksi jaksot tuovat paljon uusia ideoita ja tukevat henkilöstöä oman työnsä kehittämisessä.  Kun Saskyn henkilöstövaihdot toteutetaan pääosin eri oppilaitoksen henkilöstöstä koostuvissa ryhmissä, merkittävä tulos on myös vertaisoppiminen sekä Saskyn yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen.

All for One and One for All -hankkeiden tuloksena ja vaikutuksesta Saskyssa on vuosien varrella tehty paljon kehittämistoimintaa. Henkilöstön jaksot ovat avanneet uusia alakohtaisia kanavia opiskelijoille. Kansainvälinen toiminta on organisoitu uudelleen ja kansainvälisyyden kehittämiseen on nimetty uusi, aktiivinen tiimi. Saskyyn on kehitetty kv-polku ja sen ytimeksi kaikille aloille sopiva, paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp.  Myös vaihdoissa karttuva yhteisiin tutkinnon osiin liittyvä osaaminen on tunnistettu ja sen tunnustamiseen on laadittu yhteinen ohjeistus. Uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin on kehitetty uutta perehdytysmateriaalia työpaikoille ja opiskelijoiden jaksojen arviointia on kehitetty. Opiskelijavaihtojen tueksi on kehitetty Moodle-kurssi, jonne on koottu kaikki kv-jaksoihin liittyvä tieto, ohjeistus ja tehtävät.

Kansainvälinen kehittämistoiminta – strategiset kumppanuushankkeet

Opetushallituksen rahoittamat hankkeet

Saskyn kansainvälisyysasioista vastaavien yhteystiedot löydät täältä

Päättyneet hankkeet