Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla teksti opetus- ja kulttuuriministeriö

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Toteutusaika

01.01.2024 – 31.12.2024

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen tulee pystyä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin asiakaskunnan muutoksiin suuntaamalla koulutusta työelämän tarpeista nouseville aloille, kehittämällä koulutuspolkuja opintojen suorittamisesta työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä varmistamalla opetushenkilöstön ajantasainen osaaminen.

Ammatillisen koulutuksen strategisessa ja pedagogisessa johtamisessa tarvitaan ajantasaista ennakointitietoa ja tiedon hyödyntämistä. Laadulliset ja määrälliset arviointimenetelmät ja mittarit tukevat koulutuspalvelujen ja -toiminnan johtamista sekä työelämän kanssa käytävää vuoropuhelua.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen mahdollistaa strategia- ja laatutyön horisontaalisen ja vertikaalisen läpäisyn organisaation eri tehtäväkokonaisuuksien läpi. Hankkeen verkostokehittämisen työtapa mahdollistaa yhteisen tulevaisuuskuvan syntymisen työelämän ja koulutuksen järjestäjien välillä.

Hankkeen kehittämiskokonaisuudet perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Tavoitteet

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta, joiden kehittämistavoitteet tukevat strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin laadintaa. Hankkeessa kehitetään johtamis- ja pedagogista osaamista organisaation eri tasoilla, kartoitetaan koulutuksenjärjestäjien hyödyntämien tietojen kattavuutta ja laatua sekä kehitetään tiedon tuotantoon ja pedagogiikkaan liittyviä prosesseja ja toimintamalleja.

Hankkeessa rakennetaan yhteistyötapoja työelämäpalveluiden uudistuksen (TE24) paikallisten valmistelijoiden kanssa sekä vahvistetaan työelämäyhteistyötä. Hanke tuottaa Strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi.

Kehittämiskokonaisuudet:

 1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
 2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
 3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
 4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Toimenpiteet

Johtamisen osaamista kehitetään toteuttamalla verkostotasoisia ja kehittämiskokonaisuuksille suunnattuja koulutuksia, kehittämispäiviä ja työpajoja. Kokonaisuudet toteuttavat kaikille avoimia verkostotapaamisia, joissa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, opiskelijoita, työelämää ja sidosryhmiä toimintamallin kehittämiseen.

Hanke tekee yhteistyötä muiden strategiahankkeiden kanssa ja hyödyntää aiempien hankkeiden pilotointien, kokeilujen ja lopputuotteiden tuloksia. Hankkeen tavoitteen – Strategisen- ja pedagogisen johtamisen toimintamallin kehittämisen lähtökohtia ovat verkostokehittäminen ja yhteisoppiminen. Toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä huomioidaan, että mukana on sekä johtamisen kehittämistä aloittavia että pidemmälle kehitystyötä tehneitä organisaatioita.

Hanke osallistaa sekä verkoston sisäisiä että ulkoisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, opiskelijoita, työelämää ja sidosryhmiä mukaan Strategisen- ja pedagogisen johtamisen toimintamallin kehittämiseen. Hanke tekee yhteistyötä muiden strategiahankkeiden kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostavat ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallinto ja operatiivinen johto. Välillistä kohderyhmää ovat oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Päätoteuttaja

Turun kaupunki

Osatoteuttajat

Hanke toteutetaan valtakunnallisen hankeverkoston yhteistyönä. Mukana on 81 koulutuksen järjestäjää.

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, TE-palvelut 2024 uudistuksen paikalliset valmistelijat, Oikeus osata -ohjelman ja erityisesti Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistamisen hankeverkostot (OPH), Vertaansa vailla –hankeverkosto (OPH), KARKKI-hanke (OKM), Tieto-osaava-hanke (OKM), VASKI-hanke (OPH), Ammatillinen koulutus 2030 -tiekartta, AMKEn johtamisen verkosto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Mara Ry, Finanssiakatemia, ARVO-liitto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Digitalisaatiokyvykkyyden vahvistamisen verkostohanke, Vieraskielisen opetuksen kehittämisen verkostohanke.

Lisätietoja

 • Merja Suoperä

  Kehittämispäällikkö

  Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

  toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Palomäentie

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Voimassa

31.12.2030