Siirry sisältöön
Logo, jossa teksti Rahoittaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. j

HELMA – Hoiva-alalle elinvoimaa

Toteutusaika

4.12.2023 – 31.7.2025

Hankkeen kuvaus

Hanke kehittää kielitietoista työpaikkaohjausta työelämä- ja opiskelijalähtöisesti. Hankkeessa pilotoitava kielituettu hoiva-avustajakoulutus tukee ja edistää opintoihin kiinnittymistä, niiden loppuun asti saattamista sekä työelämään siirtymistä.

Hankkeen toteutuksessa, viestinnässä, markkinoinnissa painotetaan onnistumisen kokemusten ja hyvien käytänteiden jakamista vahvistaen positiivista kuvaa hoiva-alasta, alan työpaikoista sekä alalle hakeutumisesta ja opiskelusta.

Tavoitteet

TP1 Hakeva toiminta ja viestintä

Löydetään ja pilotoidaan uusia innovatiivisia hoiva-avustajaopiskelijoiden rekrytointiväyliä sekä välitetään positiivista näkymää hoiva-alan opiskeluun ja työhön.

TP2 Kielitietoinen työpaikkaohjaus

Vastataan työelämäyhteistyökumppanien kielitietoisen työpaikkaohjauksen materiaali- ja menetelmätarpeisiin. Kielitietoinen ohjaus työpaikoilla kehittyy ja toiminta juurtuu osaksi työpaikkojen käytäntöjä.

TP3 Kielituettu koulutuspilotti

Saskyn hoiva-alan opetukseen luodaan, jaetaan ja otetaan käyttöön uusia kielitietoisia menetelmiä ja käytäntöjä. Kielitietoinen ja selkeäkielinen opetus sekä ohjaus Saskyn hoiva-alan opetuksessa yhdenmukaistuu sekä vahvistuu.

Hoiva-avustajakoulutuspilottiin osallistuneet saavat riittävästi valmiuksia ja tukea opintoihin kiinnittymiseen, koulutuksen loppuun asti saattamiseen sekä työelämään siirtymiseen. Koulutuspilotin ansiosta sote-alan henkilöstömitoitukseen soveltuvien kielitaitoisten hoiva-avustajien määrä työmarkkinoilla lisääntyy.

TP4 Vaikuttavuus

Kielitietoisten ohjausmateriaalien ja -menetelmien kehittäminen, onnistumisten ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä niiden levittäminen monipuolisesti, kuten

Yhteistyö oppilaitosten sekä työelämäyhteistyökumppanien kanssa vahvistuu. Käydään keskustelua ilmenneistä jatkokehittämistarpeista.

Toimenpiteet

TP1 Hakeva toiminta ja viestintä

Kohderyhmän tavoittamiseksi toteutetaan mainontaa paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Hanketyöntekijät tekevät jalkautuvaa ja verkostoituvaa työtä hoiva-alasta kiinnostuneiden löytämiseksi sekä auttavat kohderyhmää mm. opintoihin hakeutumisessa ja hakemusten tekemisessä, antavat yksilöllistä tukea e. opiskelu- ja digitaidoissa, byrokratiassa, tehtävien tekemisessä sekä työelämäjaksoilla vierellä kulkijana ja ohjaajana.

Toteutetaan hoiva-alasta myönteistä kuvaa välittävää viestintää esim. opiskelutarinoiden ja työpaikkaohjauksen tarinoiden avulla yhdessä opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämäyhteistyökumppanien kanssa.

TP2 Kielitietoinen työpaikkaohjaus

Työelämän kanssa kehitetään kielitietoisen ohjauksen materiaaleja ja menetelmiä sekä järjestetään niiden käyttökoulutusta.

Keväällä 2024 toteutetaan kielitietoisen ohjausmateriaalin ja -menetelmien tarvekartoitus työelämäyhteistyökumppanien yksiköissä.

Luodaan ja pilotoidaan hoiva-alan kielitietoisen työpaikkaohjauksen materiaaleja ja ‑menetelmiä sekä järjestetään keväällä 2025 yhdessä kehitettyjen materiaalien koulutusta.

Arvioidaan jatkokehittämistarpeita yhdessä työelämäyhteistyötahojen, opiskelijoiden sekä hankkeessa mukana olevien Saskyn oppilaitosten kanssa.

TP3 Kielitietoinen koulutuspilotti

Toteutetaan kielituettua ja yksilöllisiä tukimuotoja sisältävää hoiva-avustajakoulutusta (koulutuspilotit) maahanmuuttajataustaisille ja muutoin tehostetusta tuesta hyötyville henkilöille.

Koulutuspilotit on suunniteltu alkamaan kaksi kertaa hankkeen aikana siten, että 1. koulutus käynnistyy 1/24 ja 2. koulutus käynnistyy 8/24. Koulutuspilotit on suunniteltu toteutettavaksi kaikissa tai joissain Saskyn neljästä sote-alan oppilaitoksesta (Karkku, Mänttä, Parkano, Tampere).

2024 vuoden alussa kontaktoidaan oppilaitosten yhteyshenkilöt, valmistellaan aikataulutus, sovitaan roolit ja työnjako, aloitetaan ryhmien valmistelu, käynnistetään hakeva toiminta ja opiskelijarekrytoinnit.

Koulutuspilottien aikana tutkinnon osien opetuksen lisäksi hankkeen opiskelijoille tarjotaan kielitukena S2-opetusta sekä muita yksilöllisiä opiskelun tukitoimia.

Tutkinnon osiin liittyvien työelämäjaksojen lisäksi järjestetään ohjattua työelämään tutustumista sekä mahdollisuus harjoitella suomen kielen käyttöä esim. työelämäyhteistyökumppanien hoivakotien asukkaiden viriketoiminnan järjestämisen muodossa.

TP4 Vaikuttavuus

Jaetaan saatuja onnistumisia, hyviksi todettuja materiaaleja sekä käytäntöjä ja edistetään niiden käytäntöön ottamista yhdessä opiskelijoiden, opetushenkilöstön sekä työelämän yhteistyökumppanien kanssa.

Järjestetään luotujen kielitietoisten työpaikkaohjausmateriaalien ja menetelmien käyttökoulutusta työelämäyhteistyökumppanien hoivakodeissa sekä viedään materiaalit Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi) yleisesti saataville.

Hankkeessa toteutetaan jatkuva arviointia, jonka pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia e. hankkeen toimintatapoihin. kerätään kirjallista palautetta opiskelijoilta, työelämäkumppaneilta ja oppilaitoksilta. Jaetaan kokemuksia muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa, jotka toteuttavat hoiva-avustajakoulutusta JOTPA-rahoituksella.

Järjestetään Saskyn sisäinen loppuseminaari keväällä 2025, johon kutsutaan Saskyn johtoa ja henkilöstöä, työelämäyhteistyökumppaneita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Kohderyhmä

Työssä tai työvoiman ulkopuolella olevat hoiva-avustajan työstä sekä hoitoalan uramahdollisuuksista kiinnostuneet maahanmuuttajataustaiset tai muutoin yksilöllisestä tuesta hyötyvät henkilöt.

Muita kohderyhmiä ovat kunnissa toimivat hoiva-alan yritykset, työllisyys- ja kasvupalvelut, muut koulutuspalvelujen tarjoajat sekä Pirkanmaan kunnat.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Kielitietoisen ohjauksen materiaalien ja menetelmien kehittämisen työelämäyhteistyökumppaneina Mäntänvuoren terveys/Juupakoti ja Punatulkku sekä TampereMissio/Petäjäkoti

Lisätietoja

  • Sirkku Sum

    Hankepäällikkö

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Voimassa

31.12.2031