Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla teksti opetus- ja kulttuuriministeriö

KANSALAISOPISTO KUMPPANINA KOHDEN KOTOUTUMISTA – organisaatioiden kumppanuus yksilöllisen kotoutumisen työkaluna

Toteutusaika

14.8.2023 – 14.6.2024

Hankkeen kuvaus

Petäjä-opisto on alueellinen kansalaisopisto, jonka toiminta-alueella oli vuonna 2021 ulkomaalaistaustaisia henkilöitä 820. Alueella on tarve järjestää maahanmuuttajille riittävän laajaa ja intensiivistä koulutusta heidän suomen kielen taitojensa lisäämiseksi, jotta he voivat työllistyä ja/tai osallistua työllistymistä edistävään jatkokoulutukseen.

Petäjä-opisto on toiminta-alueellaan merkittävä kotouttamiskoulutuksen tuottaja. Hankkeella kehitetään tätä
koulutustarjontaa yhdessä ammatillisen koulutuksen tarjoajan sekä maahanmuutosta vastaavien paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutettavassa koulutuksessa yhdistyvät ryhmä- ja yksilövalmennus edistäen osallistujien kotoutumista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien, kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien osallistumista, tukea heidän työllistymis- ja opiskeluvalmiuksiensa kehittymistä, vahvistaa opiskelumotivaatiota sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa. Hankkeessa pyritään lisäämään opiskelijoiden osallisuutta oppijayhteisöön ja yhteiskuntaan, jotka tukevat toimijuuden kehittymistä.

Hankkeen toimilla tavoitellaan maahanmuuttajataustaisten työelämäkulttuuriin tutustumista sekä ammatillisen osaamisen kehittymistä. Saskyn sisällä hankkeen toiminta lisää vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Hankkeen toiminta hyödyntää molempien tahojen osaamista ja lisää sitä.

Toimenpiteet

Hankkeessa perustetaan kolme koulutusryhmää: Kankaanpää, Parkano ja Hämeenkyrö. Kunkin ryhmän koko on n. 10 henkilöä.

Koulutuksen laajuus:

Opiskelijoiden rekrytointi ja tunnistaminen (hakeva toiminta) toteutetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotka vastaavat maahanmuuttajien palveluista. Satakunnan TE-keskus ja Pirkanmaan kuntakokeilu Parkanon ja Hämeenkyrön palvelupisteet.

Suomen kielen koulutuksesta vastaavat Petäjä-opiston S2-kielen opettajat ja jatkokoulutus työelämä osasta Saskyn ammatillisen koulutuksen opettaja/ohjaaja. Ryhmäkoulutusten aloitus synkronoidaan siten, että kunkin ryhmän aloituspäivinä on mahdollista tehdä kullekin opiskelijalle alkukartoitus suomen kielen taidoista sekä jatkokoulutus- ja työllistymistavoitteista.

Käynnistetään suomen kielen ryhmäkoulutus. Suomen kielen taidon opetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy jaksoja jatkokoulutuksen ja työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Ryhmäkoulutuksen loppuvaiheessa kullekin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Ryhmäkoulutuksen laajuus on 200 tuntia/ryhmä ja henkilökohtaisen ohjauksen laajuus on 15 tuntia/opiskelija.

Työelämään tutustuminen sisältyy koulutusjaksoon, 1-2 viikkoa/osallistuja. Tehdään yhteistyötä kuntien yrityspalveluiden kanssa. Alueen oppilaitoksiin tutustuminen järjestetään keväällä 2024 samassa yhteydessä kuin peruskoulun päättäneet tutustuvat oppilaitoksiin, Ammattipäivät ja avointen ovien päivät.

Koulutuksen loppuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa YKI-tutkinto. Opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin tai työhön seurataan yhden vuoden ajan. Hyödynnetään SeutukaupunkiREKRY-hankkeessa kehitettyjä työelämään tutustumisen malleja.

Kohderyhmä

Petäjä-opiston toiminta-alueen maahanmuuttajat, jotka eivät ole kotouttamissuunnitelman tai turvapaikanhakijoiden edellyttämien palveluiden piirissä.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä, Petäjäopisto

Osatoteuttajat

Yhteistyökumppanit

Parkanon, Hämeenkyrön ja Kankaanpään työelämäyhteistyökumppanit: yritykset, muut toimijat, seutukaupunkiverkosto. Opiskelijoiden rekrytoinnissa ja tunnistamisessa tehdään yhteistyötä Satakunnan TE-keskuksen kanssa (Kankaanpää, Karvia ja Pomarkku) sekä Pirkanmaan kuntakokeilun kanssa (Parkanon ja Hämeenkyrön työllisyyspalvelut).

Lisätietoja

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Voimassa

15.6.2030