Valkoisella pohjalla sininen logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Erasmus+.
Valkoisella pohjalla sininen logo, jossa teksti VET mobility charter.

All for one 4

Aikataulu

2018-2020

Hankkeen kuvaus

All for One 4 –liikkuvuushankkeelle Erasmus+ -ohjelmasta myönnetty budjetti oli 150 450 euroa. Sen turvin SASKY koulutuskuntayhtymä toteutti kaikkiaan 83 vaihtoa Eurooppaan, joista 58 oli opiskelijoiden ja 25 henkilöstön vaihtoja. Kohdemaita hankkeessa oli kaikkiaan 14.

Opiskelijavaihtojen kestot vaihtelivat kahden ja 12 viikon välillä. Vaihtojen sisältönä olivat pääosin koulutussopimusjaksot, joita kukin opiskelija toteutti tavoitteidensa mukaisesti oman alansa työtehtävissä. Opiskelijoiden osalta tavoitteena oli ammatti-, kieli-, yrittäjyys- ja sosiaalisten taitojen parantaminen, kulttuuriosaamisen kartuttaminen sekä itsenäisyyden, itseluottamuksen, itseohjautuvuuden sekä elämänhallinnan tukeminen.

Jaksojen tulokset kertovat, että tavoitteet toteutuivat loistavasti (prosenttiosuudet osallistujaraporteista, joiden mielestä seuraavat asiat kehittyivät vaihtojen tuloksena):

 • Luottamus omaan osaamiseen 93%
 • Sopeutumiskyky 93%
 • Ammatillinen osaaminen 90%
 • Yhteistyökyky muiden kulttuurien edustajien kanssa 86%
 • Sosiaalinen ja kulttuuriosaaminen, aktiivinen kansalaisuus 85%
 • Itseohjautuvuus 85%
 • Tiimityötaidot 83%
 • Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen 81%
 • Ongelmanratkaisutaidot 79%
 • Luova ilmaisu ja kulttuuritietoisuus 78%
 • Kriittinen tiedon arviointi 76%
 • Suunnittelu ja organisointi 72%
 • Looginen ajattelu 72%
 • Aloitekyky ja yrittäjyys 71%

Opiskelijavaihtojen merkittävimmät vaikutukset olivat:

 • Työnsaantimahdollisuuksien paraneminen 90%
 • Avoimuus ja uteliaisuus uusia haasteita kohtaan 85%
 • Halu työskennellä kv-kontekstissa 83%
 • Vastuunottokyky 83%
 • Suvaitsevaisuus 81%
 • Ammatillisten tulevaisuudensuunnitelmien selkiytyminen: 79%
 • Päätöksentekokyky 79%
 • Voisi kuvitella lähtevänsä ulkomaille töihin 79%

Vaihtojen vaikutuksesta opiskelijat ovat siis valmiimpia ottamaan muuttuvan, monikulttuurisen työelämän haasteet vastaan. He tietävät, mitä osaavat ja haluavat tehdä, ja uskaltavat itsevarmoina tavoitella unelmiaan. He osaavat tehdä työtä sekä itseohjautuvasti että erilaisten ihmisten kanssa ja osaavat soveltaa osaamistaan laaja-alaisesti ammatinkuvan muuttuessa. He pystyvät sopeutumaan erilaisiin työyhteisöihin ja ovat kansainvälisinä osaajina valmiita muuttamaan työn perässä jopa ulkomaille.

Henkilöstövaihtojen kesto vaihteli neljästä päivästä kahteen viikkoon. Ne toteutettiin pääosin ryhmävaihtoina, joiden tavoitteena oli aukoa eri alojen opiskelijaliikkuvuutta. Lisäksi oli kolme työelämä/job shadowing-jaksoa, joiden päätavoitteena oli lähtijän ammatillinen kehittyminen, joskin kaikkia henkilöstövaihtoja leimasivat monitahoiset tavoitteet.

Henkilöstövaihtoon osallistuneista 96%:n mielestä jaksot linkittyivät hyvin oman organisaation tarpeisiin.  Ne vaikuttivat ennen kaikkea asenteiden paranemiseen kv-jaksoihin organisaatiossa ja partneriyhteistyön paranemiseen. Merkittävää oli myös, että jaksot motivoivat osallistujia kehittämään ammatillista osaamistaan ja että mukaan saatiin peräti 14 uutta toimijaa. Jaksojen onnistuneesta toteuttamistavasta kertoo, että osallistujat kokivat jaksot tilaisuutena osaamisen jakamiseen kollegoille; eri oppilaitoksista kootut osallistujat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja ideoimaan yhdessä monenlaista kehittämistoimintaa. Myös osaamisen jakamissuunnitelmat jaksojen jälkeen olivat monipuolisia. Henkilöstövaihdot ovatkin tärkeä keino tukea Saskyn yhtenäisyyttä, yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista.

Henkilöstövaihtojen keskeisimmät tulokset olivat:

 • Kulttuuriosaaminen ja ammatillisten kontaktien luominen ja laajentaminen: molemmat 100%
 • Henkinen kehitys, mm. itseluottamus 96%
 • Käytännön osaaminen ja organisointi 96%
 • Sosiaalinen osaaminen ja aktiivinen kansalaisuus 96%
 • Työhön liittyvä käytännön osaaminen sekä varsinainen substanssiosaaminen 91%
 • Tiimityötaidot 86%
 • Analyyttiset taidot 86%
 • Tieto eurooppalaisista rahoitusmekanismeista 86%
 • Oppi hyvistä käytännöistä 82%
 • Oppi muista koulutusjärjestelmistä 82%
 • Organisointiin ja johtamiseen liittyvät taidot 82%

Hankkeen tuloksena opiskelijat tekivät vapaamuotoisia raportteja, joiden parhaimmisto on koottu Saskyn nettisivuille:

Hankkeessa järjestettiin opiskelijoille myös videokilpailu, jonka tuotoksena syntyi 5 upeaa videota, joilla eri alojen opiskelijat kertovat omin sanoin, miksi vaihtoon kannatti lähteä:

Hankkeessa toteutettiin myös kuntayhtymätasoista kansainvälisyyden kehittämistoimintaa. Kehittämistoiminnan tuloksina syntyi opiskelijoiden kv-jaksoihin liittyvän tiedon, ohjeistuksen ja tehtävät yhteen kokoava Moodle-kurssi sekä Saskyn kv-kriisisuunnitelma. Hankkeen rahoituksella vastaanotetut kaksi ranskalaista yrittäjää jakoivat osaamistaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen lasialalla, tarjoten kotikansainvälisyysmahdollisuuksia myös niille opiskelijoille, jotka eivät itse lähteneet vaihtoon. Kotikansainvälisyysmahdollisuuksia lisäsi myös muu hankkeen mukanaan tuoma vastavuoroisuus.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.