Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla sininen logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Erasmus+.
Valkoisella pohjalla sininen logo, jossa teksti VET mobility charter.

All for one 4

Aikataulu

2018-2020

Hankkeen kuvaus

All for One 4 –liikkuvuushankkeelle Erasmus+ -ohjelmasta myönnetty budjetti oli 150 450 euroa. Sen turvin SASKY koulutuskuntayhtymä toteutti kaikkiaan 83 vaihtoa Eurooppaan, joista 58 oli opiskelijoiden ja 25 henkilöstön vaihtoja. Kohdemaita hankkeessa oli kaikkiaan 14.

Opiskelijavaihtojen kestot vaihtelivat kahden ja 12 viikon välillä. Vaihtojen sisältönä olivat pääosin koulutussopimusjaksot, joita kukin opiskelija toteutti tavoitteidensa mukaisesti oman alansa työtehtävissä. Opiskelijoiden osalta tavoitteena oli ammatti-, kieli-, yrittäjyys- ja sosiaalisten taitojen parantaminen, kulttuuriosaamisen kartuttaminen sekä itsenäisyyden, itseluottamuksen, itseohjautuvuuden sekä elämänhallinnan tukeminen.

Jaksojen tulokset kertovat, että tavoitteet toteutuivat loistavasti (prosenttiosuudet osallistujaraporteista, joiden mielestä seuraavat asiat kehittyivät vaihtojen tuloksena):

Opiskelijavaihtojen merkittävimmät vaikutukset olivat:

Vaihtojen vaikutuksesta opiskelijat ovat siis valmiimpia ottamaan muuttuvan, monikulttuurisen työelämän haasteet vastaan. He tietävät, mitä osaavat ja haluavat tehdä, ja uskaltavat itsevarmoina tavoitella unelmiaan. He osaavat tehdä työtä sekä itseohjautuvasti että erilaisten ihmisten kanssa ja osaavat soveltaa osaamistaan laaja-alaisesti ammatinkuvan muuttuessa. He pystyvät sopeutumaan erilaisiin työyhteisöihin ja ovat kansainvälisinä osaajina valmiita muuttamaan työn perässä jopa ulkomaille.

Henkilöstövaihtojen kesto vaihteli neljästä päivästä kahteen viikkoon. Ne toteutettiin pääosin ryhmävaihtoina, joiden tavoitteena oli aukoa eri alojen opiskelijaliikkuvuutta. Lisäksi oli kolme työelämä/job shadowing-jaksoa, joiden päätavoitteena oli lähtijän ammatillinen kehittyminen, joskin kaikkia henkilöstövaihtoja leimasivat monitahoiset tavoitteet.

Henkilöstövaihtoon osallistuneista 96%:n mielestä jaksot linkittyivät hyvin oman organisaation tarpeisiin.  Ne vaikuttivat ennen kaikkea asenteiden paranemiseen kv-jaksoihin organisaatiossa ja partneriyhteistyön paranemiseen. Merkittävää oli myös, että jaksot motivoivat osallistujia kehittämään ammatillista osaamistaan ja että mukaan saatiin peräti 14 uutta toimijaa. Jaksojen onnistuneesta toteuttamistavasta kertoo, että osallistujat kokivat jaksot tilaisuutena osaamisen jakamiseen kollegoille; eri oppilaitoksista kootut osallistujat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja ideoimaan yhdessä monenlaista kehittämistoimintaa. Myös osaamisen jakamissuunnitelmat jaksojen jälkeen olivat monipuolisia. Henkilöstövaihdot ovatkin tärkeä keino tukea Saskyn yhtenäisyyttä, yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista.

Henkilöstövaihtojen keskeisimmät tulokset olivat:

Hankkeen tuloksena opiskelijat tekivät vapaamuotoisia raportteja, joiden parhaimmisto on koottu Saskyn nettisivuille:

Hankkeessa järjestettiin opiskelijoille myös videokilpailu, jonka tuotoksena syntyi 5 upeaa videota, joilla eri alojen opiskelijat kertovat omin sanoin, miksi vaihtoon kannatti lähteä:

Hankkeessa toteutettiin myös kuntayhtymätasoista kansainvälisyyden kehittämistoimintaa. Kehittämistoiminnan tuloksina syntyi opiskelijoiden kv-jaksoihin liittyvän tiedon, ohjeistuksen ja tehtävät yhteen kokoava Moodle-kurssi sekä Saskyn kv-kriisisuunnitelma. Hankkeen rahoituksella vastaanotetut kaksi ranskalaista yrittäjää jakoivat osaamistaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen lasialalla, tarjoten kotikansainvälisyysmahdollisuuksia myös niille opiskelijoille, jotka eivät itse lähteneet vaihtoon. Kotikansainvälisyysmahdollisuuksia lisäsi myös muu hankkeen mukanaan tuoma vastavuoroisuus.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi

Rahoittaja

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.