Rahoittaja, Aluehallintovirasto. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

GetUp into Practice!

Aikataulu

1.8.2020 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

 • GetUp into Practice! –hanke juurruttaa Liikkuva opiskelu –toimintaa sekä vakiinnuttaa ja vahvistaa edellisissä hankkeissa syntyneitä, pysyväksi muodostuneita fyysistä aktiivisuutta edistäviä käytänteitä osaksi oppilaitosten arkea ja pysyvää strategista toimintaa (GetUp! -hanke 2017-2018, GetUp YouMove! -hanke 2018-2019, GetUp and KeepGoing!-hanke 2019-2020) SASKY koulutuskuntayhtymässä.
 • Kehittää edelleen pysyviä matalan kynnyksen, opiskelijoita monipuolisesti aktivoivia toimintamalleja.
 • Herättää ja ylläpitää tietoisuutta aiheesta laajalti, tukea ja edistää edellisissä hankkeissa hankittujen toiminnallisuutta lisäävien välineiden aktiivista käyttöä.
 • Kehittää edelleen ammattiosaajan työkykypassin opintokokonaisuutta ja laajempaa käyttöönottoa integroituna ammatilliseen koulutukseen.
 • Luoda valinnaisiin yhteisiin ammatillisiin aineisiin Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidon valinnainen verkossa suoritettava kokonaisuus, jolle mahdollistetaan avoin ilmoittautuminen. Kurssin tehtävät ja materiaali suunnitellaan tukemaan opiskelijan hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa, osallistumisen kautta on mahdollista mm. lainata liikuntavälineitä, ottaa yhteyttä oppilaitoksen pt-valmentajaan ja varata kuntosalia sekä osallistua tarjottuihin pt-pienryhmämahdollisuuksiin. Kurssin avulla tehostetaan tiedottamista lähialueen matalan kynnyksen harrastusvaihtoehdoista sekä omien liikuntapaikkojen ja kuntosalien käyttömahdollisuuksista. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten toimijoiden, kuten urheiluseurojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa tuo liikuntamahdollisuuksista ajankohtaista tietoa oppilaitoksiin. Työssä hyödynnetään Lappian (Lappia koulutus Oy) toteutuksen mallia sekä Ammattiosaajan työkykypassin sisältöjä, jolloin kurssi voi toimia passin osasuorituksena. 
 • Tarjota henkilöstölle koulutusta / luentoja / asiantuntijavierailuja yhteistyökumppaneiden ja erilaisten järjestöjen kautta.
 • Toimintojen toteuttamisessa huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen.

Toimenpiteet

 • Lupa liikkua -työryhmän säännölliset tapaamiset: ideoiden jako ja suunniteltujen toimenpiteiden oppilaitoskohtainen toimeenpano ja toteutus kunkin oppilaitoksen erityispiirteet ja –tarpeet huomioiden.
 • Aktiivisuusvinkkien säännöllinen jakaminen eri kanavien kautta sekä ohessa säännöllinen ja laaja tiedottaminen toiminnasta mm. somessa, sähköpostilla ja wilmassa.
 • Ammatillisten opettajien tietoisuuden lisääminen ja osaamisen kehittäminen asiantuntijavierailuiden ja tietoiskujen kautta. Aihepiireinä mm. toiminnallinen opetus, liikkeen lisääminen arkeen ja erilaiset taukoliikunnan menetelmät.
 • Vapaa-ajan toiminnan matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksista tiedottaminen.
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidon-kurssin valinnainen toteutus.

Tavoiteltavat tulokset

Opiskelijoiden aktiivisen elämäntavan/koulutuspäivän tukeminen, toteuttaminen ja kehittäminen on integroitunut ammatilliseen koulutukseen ja on osa oppilaitoksien päivittäistä arkea. Toiminnalle tavoitellaan johdon sitoutumista ja tavoitteena on vahva vuoropuhelu hanketoimijoiden ja johdon välillä. Toiminnan kehittämisen jatkumona kehitystyötä kohdennetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja toiminnan kirjoittamiseen osaksi toimenkuvia. Työkykypassin suorituksia ja opintoja kehitetään edelleen. Passin kehittämistyössä toimii yhteistyössä Sasky koulutuskuntayhtymän ja oppilaitoksen johto, opettajat ja SAKU ry. Koko henkilöstö on mukana esimerkillään ja toiminnallaan aktiivisessa työ- ja koulupäivässä.

Kehittämistyötä tehdään aktiivisesti mm. seurojen, hankkeiden ja yritysten kanssa:

 • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • SAKU ry
 • Smart Moves – Lisää liikettä toiselle asteelle

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Avi, Aluehallintoviraston veikkausvoittorahoista myönnetty valtionavustus.

Voimassa 30.6.2027 saakka