Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EUlta, Elykeskus ja ESR logot.

Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYKKY

Aikataulu

Aikataulu: 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen uudistus (2018) on tuonut merkittäviä muutoksia ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, opintojen joustavuuteen ja osaamisperusteisuuteen. Työelämässä oppiminen on lisääntynyt ja osaaminen osoitetaan näytöissä työelämän tarjoamissa aidoissa työympäristöissä. Uudistuneen ammatillisen koulutuksen perustana on käytännön työtehtävien parissa oppiminen, joka huomioi alakohtaiset erityispiirteet. Oppiminen on tavoitteellista sekä ohjattua ja työelämässä tätä ohjausta suorittavat yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaaja. Kaikkea oppimista ohjaa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS.

TYKKY-hankkeessa kehitetään uusia mikro- ja pk-yrityksiin suunnattuja ammatillisen koulutuksen perehdytyksen toimintatapoja ja yhtenäistetään työelämässä oppimisen digitaalisten sovellusten hyödyntämisen toimintamalleja ammatillisen koulutuksen työelämäprosessissa.

Helpotamme opiskelijan siirtymistä työelämään ja edesautamme sitä, että työelämässä oppimisen paikkoja on riittävästi.

Hankkeessa järjestetään mm. teematyöryhmiä, joissa hyödynnetään osatoteuttajien, yhteistyökumppaneiden sekä kohderyhmien työpaikkaohjauksen asiantuntemusta.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan (ja Satakunnan) alueen ammatillisen koulutuksen erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat alle 30v. opiskelijat sekä nivelvaiheiden kohdennettuja tukitoimia tarvitsevat opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset (työyhteistyöt ja työpaikkaohjaajat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea työpaikoilla tehtävää työpaikkaohjausta niin, että se on asiakaslähtöisempää ja yhtenäisempää, ja että sen toimintamenetelmät huomioivat ja vahvistavat ohjauksen laatua tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Hankkeessa kohotetaan työpaikkaohjauksen merkitystä ja työpaikkaohjaajien työn arvostusta sekä luodaan uusia yhtenäisiä työpaikkaohjaajien osaamisen osoittamisen tapoja. Tavoitteena on myös jakaa hankkeen tuloksia valtakunnallisesti eri verkostoissa kaikkien ammatillisten oppilaitosten hyödynnettäväksi.

Tavoitteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen.
  2. Opiskelijan henkilökohtaisen ja yksilöllisen työelämässä oppimisen tukeminen sekä palautteen hyödyntäminen.
  3. Työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen ja esille tuominen.

TYKKY-hanke toimii läheisessä yhteistyössä Pirkanmaan alueella 1.9.2020 alkaneen kahdeksan ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkoston työelämäyhteistyön kehittämisen hanke Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY (ESR / S22198) kanssa. Hanke kehittää arjen työelämäkumppanuuksia sekä mm. tukee opiskelijoiden jatkuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista.  

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Taija Ahonen
taija.ahonen(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Voimassa

31.8.2031 saakka