Siirry sisältöön

Yksilöllisyyttä opintopoluille

Aikataulu

1.10.2015 – 31.12.2018

Hankkeen kuvaus

Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeen tavoitteena oli visualisoida erilaisia opintopolkuja, ohjata opiskelijoita yksilöllisiin opintopolkuihin ja parantaa ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien ja opintohallinnon ohjausosaamista. Lisäksi tavoitteena oli uudistaa peruskouluyhteistyötä, jotta ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen olisi tehokkaampaa. Tavoitteena oli myös varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen ja ohjauksen kehittäminen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallin kehittäminen. Viimeiseksi tavoitteena oli sekä toimintamallien kokoaminen mm. opintopolkujen suunnittelusta ja kuvaamisesta sekä tulosten levittäminen valtakunnallisesti. Näillä kaikilla tavoitteilla pyrittiin antamaan opiskelijoille yhä enemmän tietoa ammatillisista opintopoluista ja ammattialoista, antamaan ohjausta oman polun löytämiseen sekä antaa myös ryhmänohjaajille ja opinto-ohjaajille välineitä yksilölliselle opintopolulle ohjaamiseen.

Hankkeessa opintopolkujen selkeyttämistä tehtiin erityisesti kahdella tavalla: visualisoimalla opintopolkuja kuvin ja videoin sekä purkamalla ammattitaitovaatimuksia tarkemmiksi työtehtäviksi, eli laatimalla osaamispasseja ja -karttoja. Hankkeessa kuvattiin laajasti erilaisia ammattialoja ja opintopolkuja, kuten jatko-opinto- ja taitajapolku. Visualisoinnit sijoitettiin Thinglink-alustalle ja visualisoinneista tehtiin myös esitteitä. Osaamispasseja ja –karttoja laadittiin myös useille aloilla. Dokumentit sijoitettiin pääasiassa OneNote- tai FutureSkills-ohjelmaan. Sekä visualisoinnit että osaamispassit- ja kartat ovat aktiivisessa käytössä ja niiden avulla opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijat ja työnantajat ymmärtävät yhä paremmin tutkintojen sisältöjä.

Ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien ja opintohallinnon henkilökunnan ohjausosaamista kehitettiin järjestämällä heille koulutustilaisuuksia mm. pelillisyydestä. Lisäksi kohderyhmää tiedotettiin hankkeen toimenpiteistä erilaisten tilaisuuksien ja sisäisten kanavien kautta.

Peruskouluyhteistyötä kehitettiin tutustuttamalla opinto-ohjaajia ja peruskoulun oppilaita yhä vahvemmin erilaisiin ammatteihin ja opintopolkuihin sekä kehittämällä välineitä opinto-ohjaajien käytettäväksi. Opinto-ohjaajia ja oppilaita tutustettiin ammatteihin erilaisten tutustumiskäyntien, tehtyjen visualisointien, pelien ja yhden tempauksen avulla. Toimenpiteiden avulla opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien ymmärrys eri aloista ja opintopoluista on selkeytynyt.

Ohjauksen välineiksi kehitettiin esim. tulevaisuuden Kouvolaan perustuva peliympäristö ja Oma polku –väittämäkortit. Pelillisistä ratkaisuista ja Oma polku –väittämäkorteista annettiin hyvää palautetta ja ne ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa oppilaitoksissa.

Varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen liittyviä toimenpiteitä tehtiin niin peruskoulujen ja Ohjaamoiden kanssa. Peruskoulujen kanssa käytiin keskusteluja mm. miten tieto erilaisista ohjaustarpeista välittyisi ammatilliseen oppilaitokseen parhaiten. Ohjaamon toimijoille esiteltiin hankkeen tuloksia, mm. opintopolkujen visualisointeja. Muita varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen liittyviä toimenpiteitä olivat esimerkiksi Erityinen ilta -tilaisuus sekä oppimistyylikartoitus opintoja aloittaville.

Hankkeessa laadittiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamalli, mutta sitä ei hankkeen loppuvaiheessa pystytty päivittämään reformin mukaiseksi hankkeessa mukana olevien oppilaitoksien erilaisten toimintatapojen ja lomakkeiden takia. Osaamisen tunnustamisesta pidettiin opetushenkilökunnalle ja opinto-ohjaajille työpajoja ja nämä lisäsivät henkilökunnan ymmärrystä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hankkeen aikana kerättiin paljon kokemusta opintopolkujen visualisoinnista. Kokemukset kerättiin ja niistä koottiin käsikirja, joka kuvaa visualisoinnin prosessin eri vaiheita ja tarvittavia resursseja. Lisäksi hankkeessa laadittiin kuvaus osaamispasseista. Kaikki kuvaukset löytyvät hankkeen nettisivuilta (yksilollisyyttaopintopoluille.wordpress.com) ja Arjen arkki –sivustolta. Hankkeen tuloksia levitettiin laajasti erityisesti Zoomi-hankkeen järjestämien tilaisuuksien avulla. Hanke järjesti myös yhteisen päätöswebinaarin Taitava-hankkeen kanssa. Tuloksia esiteltiin yhteensä 12 seminaarissa ja workshop-tilaisuudessa sekä lukuisissa muissa tilanteissa, kuten Sujuvat siirtymät –skypetapaamissa.

Päätoteuttaja

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo

Osatoteuttajat

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Voimassa 31.12.2024 saakka