Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla teksti opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTYE – Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia oppilaitoksiin

Toteutusaika

1.1.2024-31.7.2025

Hankkeen kuvaus

Sasky toimii laajalla maantieteellisellä alueella, ja se järjestää niin ammatillista- kuin myös lukiokoulutusta. Opiskelijat kokevat vajetta yhteisöllisyydessä ja haasteita on muun muassa ryhmäytymisessä. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty kouluterveyskyselyn tuloksia, jotka ohjaavat hankkeen toimintaa.

Hankkeen toimenpiteet ylittävät koulutusmuodot ja ovat tarpeen yhteisöllisyyden toteuttamiseksi. Lisääntynyt yhteisöllisyys ja hyvinvointi vaikuttavat positiivisesti opintojen etenemiseen, valmistumiseen sekä henkilöstön työssäjaksamiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada yhteisöllinen opiskeluhuolto nähdyksi koko kouluyhteisön asiana, jonka toimijoina nähdään opiskelijat, opetus- ja muu henkilöstö sekä opiskelijoiden huoltajat. Luodaan yhteinen ymmärrys yhteisöllisen opiskeluhuollon rooleista ja merkityksestä sekä päivitetään opiskeluhuollon vuosikello oppilaitoksissa.

Saskyn yhteisöllisen opiskeluhuoltosuunnitelman operationalisointi, jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen oppilaitoksiin. Luodaan matalan kynnyksen osallistumisvaihtoehtoja. Jalkautetaan yhteisötiimitoiminta kaikkiin oppilaitoksiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä eri koulutusmuotojen välillä. Kehitetään ja pilotoidaan opiskelijoiden tiimitoimintaa lukioissa.

Lisätään tietoisuutta työkykypassin käyttömahdollisuuksista niin opiskelijoille kuin henkilöstölle.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan toiveet, tarpeet ja käsitykset sekä olemassa olevat käytännöt. Koulutuskuntayhtymän yhteisöllinen opiskeluhuoltosuunnitelma jalkautetaan oppilaitoksiin. Järjestetään oppilaitoksissa orientaatiotilaisuuksia ja koulutuksia. Jaetaan hyviä käytänteitä oppilaitosten ja koulutusmuotojen kesken.

Lisäksi kehitetään tutortoimintaa, integroidaan työkykypassi opetuksen ja hyvinvoinnin havainnointiin, varmistetaan opettajien ohjaustaidot, perustetaan yhteisötiimit, joihin kuuluu yhteisövalmentajat, opiskeluhuoltoryhmän jäsenet, opiskelijat, huoltajia sekä kolmannen sektorin toimijat.

Kartoitetaan alueiden kokonaiskuva ja tehdään yhteistyötä opiskelijahuollon ohjausryhmien sekä koulukuraattoreiden- ja psykologien kanssa. Tuotetaan yhteisöllisyyden vuosikello.

Kohderyhmä

Hankkeen välitön kohderyhmä on toisen asteen oppilaitosten opiskelijat sekä oppilaitosten opetus- ja muu henkilöstö. Tämän lisäksi kohderyhmää ovat myös opiskelijoiden huoltajat. Välillistä kohderyhmää ovat muut kuin yhteisöllisen opiskeluhuollon piiriin kuuluvat opiskelijat.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Yhteistyökumppanit

Omalla rahoituksella toimivia kolmannen sektorin toimijoita, mm. SAKU ry, Mieli ry., hankkeen toiminta-alueiden nuorisotyö.

Lisätietoja

  • Matti Kurikka

    Hankepäällikkö

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Palomäentie

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Voimassa

31.7.2031