Siirry sisältöön

Yhteisessä työelämässä

Nykyajan työelämä edellyttää niin ammattiosaamista kuin yleisiä työelämätaitoja. Työelämä edellyttää asioita, mutta se myös tarvitsee osaavia työntekijöitä, juuri näitä opiskelijoita, valmennettavia, joiden kanssa toimimme. Hankkeissa onkin mahdollisuus tehdä tärkeää työtä, vaikuttaa vanhojen mallien vahvistamiseen sekä uusien kehittämiseen. Saan työskennellä kahden erilaisen hankkeen parissa, mutta lopulta painimme samankaltaisten teemojen parissa. Vahvistamme työelämätaitoja, ohjaamme opiskelijaa ja kehitämme ohjausta, huomioimme erityistä tukea tarvitsevia, edesautamme siirtymää työelämään tai opintoihin ja kohennamme joko tietyn alan tai tehtävän arvostusta. Seuraavassa kerron tarkemmin näiden hankkeiden sisällöistä.

TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Yhteinen työelämä, yhteiset käytännöt

Lähdimme syksyllä 2021 kehittämään työpaikoilla ja oppilaitoksissa tehtävää ohjausta asiakaslähtöisemmäksi ja yhtenäisemmäksi sekä Pirkanmaalla että osin myös Satakunnassa. Pyrimme siihen, että hankkeen myötä opiskelijan siirtymä työelämään helpottuisi ja jokainen saisi tarvitsemaansa tukea.

TYKYssä kehitämme toimintamenetelmiä, jotka vahvistavat ohjauksen laatua tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. Ammatillisessa koulutuksessa on paljon opiskelijoita, jotka varsinkin erilaisissa koulutuksen nivelvaiheissa tarvitsevat väliaikaista tehostettua tukea, mutta he eivät saa erityiseen tukeen oikeuttavaa päätöstä.

Työelämässä oppiminen vaatii paneutumista niin opiskelijalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijan vastaanottavalta työpaikalta ja siellä olevalta työpaikkaohjaajalta. Työelämätaitojen kehittäminen, työelämäyhteistyön vahvistaminen, yhtenäistäminen ja tukeminen ovat TYKYN ydinalueita. Odotamme innolla, mitä osaamismerkkien ja pelillisyyden hyödyntäminen tuovat mukanaan.

TYKKY on syntynyt tarpeesta kehittää ja syventää TYRSKY-hankkeen tavoitteita. Syksyllä 2020 aloittanut kolmivuotinen TYRSKY pyrkii vahvistamaan sekä luomaan uusia kumppanuuksia oppilaitoksen ja työelämän välille. Opiskelijalle TYRSKY pyrkii tarjoamaan tukea jatkuvan oppimisen nivelvaiheisiin, edistämään työlämätaitoja ja tutkinnon saavuttamista.

Onnistumiset näkyviin

Haluamme kohentaa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen arvostusta. Toivomme, että TYKKY-hankkeen myötä työelämässä oppimisen paikat lisääntyvät ja näemmekin pienten yritysten yhteistyökumppanuuden tulevaisuudessa merkittävänä. Teemme blogeja, podcasteja ja videoita onnistumisista ja kiinnostavista tarinoista. Seuraa niitä tyoelamanrajapinta.fi -sivustolla!

TYKKY-hankkeessa ovat mukana SASKY koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR. Hanke päättyy 31.8.2023.

VIKKELÄSTI TÖIHIN – Malli maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi

Maahanmuuttajat osallisiksi ja osallistuviksi

Kestävä väestönkehitys ja hyvinvointi edellyttävät maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien osallistumista työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeen myötä haluamme edistää maahanmuuttajien osallisuutta ja osallistumista työelämään. Tuemme maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla heidän lähtömaassaan hankkimansa koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Syvennämme heidän kiinnostustaan, osaamistaan ja uratavoitteitaan sotealan toimintaympäristöön liittyen.

Sujuvasti soteen -valmennus

Tarjoamme ohjelman neljällekymmenelle maahanmuuttajataustaiselle henkilölle ja sen myötä räätälöidyn valmennuksen hoitotyön alalla. Tuemme myös kielitaidon ja työelämätaitojen kehittymistä. Valmistelemme sotealan erityispiirteet huomioivan henkilökohtaisen opinto- ja uraohjausmallin. Tuotamme mentorointimallin ja mentorointioppaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen ohjausta sekä rekrytointia varten. Rakennamme maahanmuuttajien työuran rakentamisen ja hallinnan mallin.

Sotealan työvoimapula on käsin kosketeltavaa ja tämän hankkeen avulla pyrimme vahvistamaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Soteala on koronankin myötä saanut paljon negatiivista julkisuutta, nyt haluamme kohentaa alan kiinnostavuutta uravaihtoehtona. Pyrimme myös työelämää valmentamalla vaikuttamaan siihen, että sotealan työyhteisöjen asenteet muuttuisivat myönteisemmiksi maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kohtaan. Tulevaisuuden työelämä on monikulttuurinen!

Vikkelästi töihin -hankkeessa ovat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Spring House Oy ja SASKY koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR ja se päättyy 31.12.2023.

Kehittämisterveisin,

Taija Ahonen, TYKKY-hankkeen projektipäällikkö ja Vikkelästi töihin -hankevastaava, SASKY koulutuskuntayhtymä